Елементи на методологията на счетоводството


Категория на документа: Счетоводство


3. Резерв съгласно учредителен акт


3. Търговска репутация


4. Други резерви


4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане


Общо за група IV:


Общо за група I:


V. Натрупана печалба (загуба)


II. Дълготрайни материални активи


от минали години, в т.ч.:


1. Земи и сгради, в т.ч.:


- неразпределена печалба


- земи


- непокрита загуба


- сгради


Общо за група V:


2. Машини, производствено оборудване и апаратура
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Елементи на методологията на счетоводството 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.