Елементи на методологията на счетоводството


Категория на документа: Счетоводство


Предходна година

Текуща година
Предходна година
а
1
2
а
1
2
А. Записан, но невнесен капитал


А. Собствен капитал


Б. Нетекущи (дълготрайни) активи


I. Записан капитал


I. Нематериални активи


II. Премии от емисии


1. Продукти от развойна дейност


III. Резерв от последващи оценки


2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи


IV. Резерви

1. Законови резерви

2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Елементи на методологията на счетоводството 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.