Елементи на методологията на счетоводството


Категория на документа: СчетоводствоСУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)
Дата: ..................... Съставител:......... Ръководител: .................

Въпроси за самоконтрол:
1. Какви видове стопански операции има?
2. Определете вида на следните стопански операции:
* Закупена е стока, платена в брой
* Получени са материали, които не са заплатени на доставчика
* Задължение към доставчик е заплатено по банков път
* Изтеглен е заем, с който са платени заплати на персонала
3. Обяснете подредбата на разделите, групите и перата в баланса.
4. Какво се описва в задбалансовите статии?
5. Какви видове баланси има?
6. Определете актив или пасив:
* Парични средства
* Автомобили
* Печалба
* Записан капитал
* Облигационен заем
* Вземания от клиенти
* Загуба
* Задължения към персонала
* Задължения към доставчици
* Материални запаси
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Елементи на методологията на счетоводството 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.