Елементи на методологията на счетоводството


Категория на документа: Счетоводство


ТЕМА 2. ЕЛЕМЕНТИ НА МЕТОДОЛОГИЯТА НА СЧЕТОВОДСТВОТО. БАЛАНСОВО ОБОБЩАВАНЕ.

1. Стопански операции и процеси

а/ Същност

Всяка промяна в имуществото на предприятието, която се отнася до неговото местоположение, до формата му на въплъщение, до функционалната му роля, до условното му предназначение, се нарича стопанска операция.

Стопанската операция е съдържание на стопанския процес. Когато той се състои от една операция, тя се нарича проста. Стопански процеси, при които се извършва повече от една стопанска операция, са сложни.

Стопанските операции се осчетоводяват директно, докато стопанските процеси се получават по косвен път и то едва след като са осчетоводени основните му стопански операции.

б/ Класификация на стопанските операции

Въпреки разнообразието им, стопанските операции могат да бъдат групирани, според отражението им върху средствата и източниците на средства, в четри групи:
- Първият тип стопански операции предизвикват изменения само в състава на стопанските средства. Един вид средства се увеличават за сметка на намалението на друг вид средства в същия размер (пример - купувам стоки, те се увеличават, а парите ми намаляват).
- Вторият вид операции засягат само източниците на средства. При тях едни източници се намаляват за сметка на увеличението на друг вид източници със същия размер (взимам заем, за да си платя задължение към доставчик).
- Третият тип операции са операциите които предизвикват едновременно увеличение и в средствата и в източниците на средства (купувам машина със заем).
- Четвъртият тип операции са операциите които предизвикват едновременно намаление и на средствата и на източниците на средства (изплащам заплати на персонала).

Възможни са и т.н. сложни или комбинирани стопански операции, при които се съчетават признаци на две или повече стопански операции.
1. Счетоводен баланс - същност

Счетоводният баланс е способ за икономическа групировка и периодично обобщено отразяване в парично изражение на състоянието на активите и пасивите на отчетните единици към определен момент, в статично състояние чрез паричен измерител. Думата баланс има гръцки произход и означава равновесие, двублюдие, везни. Според международните счетоводни стандарти (МСС) и националните счетоводни стандарти (НСС) - понятието "актив", се определя като ресурс, контролиран от предприятието в резултат на минали събития, от който се очаква бъдеща икономическа изгода. Понятието "пасив" е съществуващо задължение на предприятието, което произтича от минали събития и чието уреждане се очаква да доведе до изтичане на ресурси - носители на икономичеса изгода.

Между сумата на актива и сумата на пасива на баланса трябва да има задължително равенство.

С баланса започва и завършва процеса на текущото счетоводно отчитане за даден отчетен период. Той е сводка на имущественото състояние на отчетната единица в края на отчетния период, изразена от една страна в неговото вещно проявление (сгради, машини, съоръжения, парични средства и т.н.) и от друга страна, според източниците на придобиване.
2. Съдържание и строеж на баланса

Като технически способ счетоводният баланс е таблица от две части. Лявата част се нарича актив, а дясната - пасив. Съдържа балансови раздели, балансови групи и балансови пера.

а/ Балансови раздели - най-голямата структурна единица и се образуват от еднородни балансови групи. Активът на баланса съдържа четири основни балансови раздела, а пасивът - три раздела. Двете части имат и по един допълнителен раздел, който се нарича задбалансов.

б/ Балансови групи - по-малка структурна единица, образуват се от еднородни балансови пера. Например: раздел А на актива на баланса съдържа дълготрайни активи и има следните балансови групи :
* 1-ва група - материални дълготрайни активи (МДА)
* 2-ра група - нематериални дълготрайни активи (НДА)
* 3-та група - финансови дълготрайни активи (ФДА)

в/ Балансови пера (статии) - най-малката структурна единица и отговарят на всеки конкретен обект на счетоводно отчитане. Всяко балансово перо има точно определено наименование и стойностно изражение. Балансови пера са например: машини, съоръжения и оборудване; материали; вземания по продажби; основен капитал; задължения към доставчици. Под влияние на протичащите стопански операции сумата на балансовите пера непрекъснато се променя като се увеличава или намалява.
3. Структура на баланса

а/ АКТИВЪТ на баланса съдържа следните четири колони за записване на сумата на балансовите пера :
* 1-ва колона - в нея се записва сумата на баласовите пера от предходния отчетен период.
* 2-ра колона - служи за записване на отчетната стойност на активните балансови пера за текущия отчетен период. Отчетната стойност може да бъде представлявана от: цената на придобиване - образува се от фактурната стойност и сумата на извършените разходи по придобиването; пазарна стойност - по нея се водят на отчет безвъзмездно придобитите активи и установените излишъци при инвентаризация; оценка по себестойност - по нея се водят на отчет придобитите активи от собствено производство. Себестойността е равна на сумата на извършените разходи, пряко свързани с производството.
* 3-та колона - коректив - в нея се записват сумата на начислената амортизация на наличните дълготрайни активи към момента на изготвяне на баланса. (в България не е задължителна)
* 4-та колона - балансова стойност - тя е равна на разликата между колони 2-ра и 3-та.

б/ ПАСИВЪТ на баланса съдържа следните 2 колони :
* 1-ва колона - служи за записване на пасивните балансови пера за предходния отчетен период ;
* 2-ра колона - служи за записване на сумата на пасивните балансови пера за текущия период.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Елементи на методологията на счетоводството 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.