Дълготрайни нематериални активи - придобиване, амортизация и намаление


Категория на документа: Счетоводство


Дълготрайни нематериални активи - придобиване, амортизация и намаление

Дълготрайните нематериални активи са придобитите и контролирани от предприятието установими нефинансови активи, който нямат натурално-веществена форма със съществено значение.Това са интелектуални продукти, който носят икономическа изгода през повече от един отчетен период и са предназначени за използване в дейността на предприятието. ДНА нямат физическа субстанция, но могат да се съдържат в такава, са със съществено значение при употребата им и от тях се очаква икономическа изгога.
В състава на ДНА се включват:
-права върху индустриална собственост - търговски марки, наименовния; авторски права;рубрики; лицензи; патенти;
-права върху интелектуална собственост - аналогични на горепосочените, но придобити въз основа на договорености със създателя им;
-концесионни права, придобити по законодателен път;
-технологични права - рецептури, формули, матрици, прототипи,щаблони;
-нематериални активи в процес на развитие;
-други нематериални активи.
ДНА се рзграничават на вътрешносъздадени и външносъздадени. Вътрешносъздаден ДНА се признава за такъв, ако е преминал фазата на изследователската дейност, навлязъл е във фаза на развитие, доказва се техническа способност за завършване и евентуално използване или продажба ще донесе бъдещи икономически изгоди. Те се отчитат по себестойност, равна на сумата на основните производствени разходи, извършени от момента, в който този актив за първи път е постигнал критерии за признаване.
Външносъздадените ДНА при първоначалното придобиване се отчитат по цена на придобиване. Придобитите ДНА от бизнес комбинации, от безвъзмездна сделка, от цялостна или частична замяна срещу други активи се отчитат по справедлива стойност. Стойността приета от съда също е справедлива стойност, тъй като тя се основава на пазарната цена или на експертна оценка. Тази стойност се използва при отчитането на ДНА като апортни вноски.
Оценяването на ДНА след първоначалното им придобиване се извъшва по възприетите 2 модела - на цената на придобиването и на преоценената стойност.
За ДНА важат постановките в МСС/ СС 38 Материални активи.
ОТЧИТАНЕ ПРИДОБИВАНЕТО НА ДНА
В зависимост от начина на придобиване на ДНА се оценяват по гореспоменатите методи.
За отчитане на ДНА в сметкоплана са предвидени следните счетоводни сметки:
-с/ка 211 Продукти от развойна дейност
-с/ка 212 Програмни продукти
-с/ка 213 Права върху интелектуална собственост
-с/ка 214 Права върху индустриална собственост
-с/ка 219 Други ДНА
Те са балансови-активни, синтетични, за ДА, основни-инвентарни. Дебитират се при увеличение на ДНА, а се кредитират при намалението им. Крайното им дебитно салдо се записва в актива на счетоводния баланс, раздел Б Нетекущи активи, групя ДНМА.
Със с/ка 211 Продукти от развойна дейност се отчитат продуктите резултат на изследователската и развойна дейност в предприятието. Под "изследователска дейност" се разбира оригинално и планирано изследване в предприятието с цел придобиване на нови научни или технически знания. Развойната дейност се свързва с претворяването на открития от научната дейност или на други знания в план или в проекти за производството на нови или значително подобрени продукти, процеси, системи и услуги преди започване на търговското им производство или използване.
С/ка 212 Програмни продукти служи за отчитане на закупените и създадени в предприятието програми и пакети от програми, програмни продукти.
С/ка 213 Права върху интелектуална собственост служи за отчитане на патенти върху изобретения и полезни модели; авторски и сродни на тях права; търговски марки; географски означения; промишлени дизайни; лицензи.
Със с/ка 214 Права върху индустриална собственост се отчитат дългосрочните решения за проучване на подземни богатства; концесии за добив на подземни богатства; концесии за ползване на крйбрежни плажни ивици; концесии за ползване на биологични, минерални и енергийни ресурси; концесии за ползване на републикански пътища, пристанища, летища; концесии за ползване на водите.
Чрез с/ка 219 Други ДНА се отчитат неупоменатите в другите сметки активи като вещи права, право на ползване на строеж, модернизация и реконструкция на ДНА.
Аналитичното отчитане се води по конкретни видове ДНА.
Счетоводните записвания свързани с придобиването на ДНА са следните:
а) закупуване на права върху индустриална собственост
Дт с/ка 214 Права върху индустриална собственост
Дт ска 4531 Начислен данък за покупките

Кт с/ка 459 Други разчети с бюджета и ведомства
б) получаване на търговска марка за безвъзмездно ползване под формата на правителствено дарение
Дт с/ка 213 Права върху интелектуална собственост

Кт с/ка 753 Финансиране за ДНА
в) безвъзмездно получени активи съгласно договор
Дт с/ка от гр.21 ДНА

Кт с/ка 709 Други приходи от дейността
г) внесени записани дялови вноски от съдружници (Програмни продукти)
Дт с/ка Програмни продукти

Кт с/ка 426 Вземания по записани дялови вноски
д) придобиване на продукти от развойна дейност от собсвено производство
- за разходите по създаването на продуктите
Дт с/ка от гр. 60 Разходи по икономически елементи
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Дълготрайни нематериални активи - придобиване, амортизация и намаление 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.