Документирането като метод на счетоводството


Категория на документа: СчетоводствоУНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

Теории, системи и школи в счетоводството

Тема:
Документирането като метод на счетоводството

Изготвил: Проверил:

София, 2014 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

1. Същност и значение на документирането. Съдържание и форма на документите 3
2. Класификация на документите 8
2.1 Според характера и предназначението на документите 8
2.2 Според момента на регистрирането и обхвата на съдържащата се в тях информация............................................................................................10
2.3 Според мястото на тяхното съставяне 11
2.4 Според срока на съставяне на счетоводните документи 12
2.5 Според икономическото съдържание 12
2.6 Според техниката на съставянето 13
2.7 Според външния вид и начина на представяне на данните 13
2.8 Според съдържанието на информацията 13
2.9 Според формата документите 13
2.10 Според възпроизводимостта на документите 13
2.11 Според начина на съхраняване на документите 13
3. Документооборот и неговата организация в предприятието.................................14
4. Особености на документирането в условията на автоматизация на отчетния процес..................................................................................................16
5. Използвана литература.............................................................................19

1. Същност и значение на документирането. Съдържание и форма на документите

Една от най - важните и ценни характеристики на счетоводството като отчетно-информационна система и практическа дейност е документалната обоснованост на стопанските операции и факти. Счетоводната информация се регистира, систематизира и представя на документи, които отговарят на определени условия. В това се състои значението на документирането като елемент на счетоводния метод. Чрез него фактите и явленията от възпроизводствения процес се регистират върху материални носители и се и се създава материална основа за последващото им счетоводно отчитане. Следователно документирането, както и останалите способи на счетоводния методичен инструментариум, е необходимо условие и обективен метод за създаване на счетоводна информация. То е следствие на наблюдението като всеобщ метод на познанието за установяване на истинността и се явява база за произвеждане на вярна, точна и своевременна счетоводна информация.

В различни издания на българския Закон за счетоводството от 1991 г. се отбелязват като счетоводен принцип този на документалната обоснованост на осчетоводяваните стопански операции. В съвременния Национален сметкоплан, раздел Б "Счетоводни документи и документооборот" се детайлизира същността на съответния принцип, а също така и в глава втора "Счетоводни документи и форма на счетоводството"

Документалната обоснованост на операциите е вътрешно присъщо на счетоводния процес. Възникването на отчетността (книговодството) в най-дълбока древност е съпровождано със съставянето на най-различни по своята форма "първични документи". Установено е фиксиране на отчетни данни във връзка с различни стопанско-финансови отношения чрез клинопис върху глинени плочки в Древна Месопотамия. В Древния Египет като носители на данните са използвани папируси, а през античните времена в Елада и Рим - пергаментът. Във всички времена осъществяването на книговодната дейност е била поверявана на специализирани лица. В това отношение в "Капиталът" на К. Маркс се казва: "В Средните векове намираме книговодство в селското стопанство само в манастирите. ...още в древноиндийските общини фигурира счетоводител по земеделието. Воденето на книги е отделено тук като изключителна функция на длъжностно лице на общината. С такова разделение на труда се пести време, труд и разноски, но производството и воденето на книги за производството си остават такива различни неща, както товаренето на кораби и съставянето на квитанция за товара. В лицето на счетоводителя част от работната сила на общината е откъсната от производството и разходите по неговата дейност се възстановяват не от неговия собствен труд, а от отделяне от продукта на общината. Със счетоводителя на капиталиста работата стои mutatis mutandis (със съответните изменения), както със счетоводителя на индийската община."

Според българските историци в Средновековна България книговодната (отчетната) работа е била задължение на "паричника".

С развитието на техническия прогрес са се усъвършенствали формите на счетоводните документи. Това обаче с нищо не е променило техните основни функции:

а) Да служат като средство за регистриране на счетоводните данни, респ. като технически носители на счетоводните данни.

б) Да изразяват веществената и финансовата отговорност на субектите по стопанските операции, с което притежават юридическа и доказателствена стойност при решаването на възникнали правни казуси.

До създаването на кибернетиката, която разглежда управлението като информационен процес, счетоводството е обосновавано като дейност по събирането, обработката и предаването на данни за извършената работа. След създаването на теорията на стопанското управление и теорията на информацията счетоводството започна да се обособява като информационна система. Чрез нея се събира, обработва и предава информация във връзка с формирането на стопански решения.

Документирането като един от елементите на счетоводния метод е способ на регистриране, систематизиране и представяне върху специфичен материален носител на стопанските операции и факти от дейността на предприятието. Основните характеристики на документирането са:
- Отразяване за първи път на активите, собствения капитал, пасивите, приходите и разходите при тяхното възникване. Това дава основание документирането да се окачестви като първично отчитане (регистриране).Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Документирането като метод на счетоводството 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.