Документарният акредитив и приложението му


Категория на документа: СчетоводствоС Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

Увод ..................................................................................
2
1. Същност на документарния акредитив....................................
2
2. Видове акредитив................................................................
4
4. Техника на документарния акредитив.......................................
6
3. Практика на ОББ във връзка с използване на документарния акредитив..............................................................................

12
Заключение ..........................................................................
15
Използвана литература............................................................
15
Приложения .........................................................................
16


У В О Д

Документарният акредитив е форма на плащане и като такава е един от най-важните елементи в една външнотърговска сделка. Неговите особености се прецизират във външно-търговския договор. Чрез него се погасяват задължения. Факторите, които имат най-голямо влияние в международните форми на плащане са доверие, позиции на партнъорите и конюнктура на пазара.

Настоящата курсова работа е посветена на документарния акредитив и неговото приложение. Теоретичното представяне на въпроса е илюстрирано чрез практиката на ОББ по използване на документарния акредитив.

1. Същност на документарния акредитив

Най-общо казано акредитивът е писмено задължение на една банка да заплати в рамките на определен срок на определено физическо или юридическо лице (бенефициент) дадена сума по нареждане и за сметка на свой клиент, ако бенефициентът представи документи, които удостоверяват изпълнението на посочените в акредитива условия1.

Изрично следва да се подчертае, че в акредитивните операции всички участващи страни работят с документи, а не със стоки, услуги и/или други дейности, за които може да се отнасят самите документи.

Участници в акредитивната операция са:

Наредителят по акредитива е този, по чиято инициатива и по чието изрично нареждане се открива акредитивът. Той обикновено е фирмата, която следва да извърши плащането по поето по търговския договор задължение. Следвайки това си задължение той дава нареждане до своята банка, което съдържа всички реквизити и условия, договорени между страните, включително вида на акредитива, сумата, валидността, документите, които следва да се представят, и т.н. Той е задължен да осигури средства за заплащане на акредитивната сума чрез предварително блокиране на собствени средства (т.нар."покритие") или чрез сключване на договор за банков кредит, който влиза в сила при ефективно плащане по акредитива.

Акредитивна банка или Банка-издател - банката, която извършва действията по откриването на акредитива и която носи отговорността за извършване на плащанията по него. Тези действия включват изработването по окончателния текст на акредитива, неговото документално оформяне и подписване от упълномощените служители на банката. С издаването на акредитив Банката поема ангажимент за плащане на виждане или отложено плащане, акцептиране на менителници, теглени срещу нея и плащането им на падежа или негоциране при представяне на документи в съответствие с акредитивните условия.

Бенефициент по акредитив е лицето (юридическо или физическо), в чиято полза чрез акредитива банката-издател се задължава да извърши плащане при изпълнение на акредитивните условия. След получаване на пълните условия по акредитива той следва веднага да провери дали те отговарят на договорените с контрагента му условия по договора. В случай, че установи включени противоречащи на договора условия и не е съгласен с тях, бенефициентът трябва веднага да се свърже с наредителя и да изиска тяхната промяна, която следва да бъде направена от откриващата банка по искане на наредителя. В противен случай той може да откаже акредитива.

Авизираща банка - това е банката, която обслужва бенефициента в неговата страна и чрез която банката издател му съобщава за открития в негова полза акредитив. Ролята на авизиращата банка е важна и не бива да се пренебрегва тъй като нейната основна функция е да установи "автентичността" на акредитива (т.е. да потвърди, че полученият акредитив ангажира банката-издател).

2. Видове акредитив

Според задълженията на участващите страни, акредитивът може да бъде отменяем и неотменяем, потвърден и непотвърден, прехвърляем и непрехвърляем.

Според техниката и режима на неговото използване, допускащ използване на части или недопускащ използване на части, еднократен или възобновяем.

Ще се спрем отделно на различните форми.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Документарният акредитив и приложението му 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.