Бизнес план на предприятие


Категория на документа: Счетоводство
II Маркетинг

1. Маркетингово проучване

Проведеното маркетингово проучването от екипа на фризьорски салон " Ливия " включва следните основни етапи:

Маркетингово проучване e с цел осигуряване на информация за решаване на маркетинговия проблем. За да може да бъде определен точно проблема трябва да се даде отговор на следните върпоси:
o кои групи (възрастови, социални, професионални) потребяват фризьорските услугите? ( Фризьорските услуги се потребяват от хора на всякаква възраст и от всички социални и професионални групи. )
o с какво бихме могли да привлечем повече потребители? ( - по-добро качество на услугите, с атрактивни цени и промоции, с приятна атмосфера )
o кои са факторите, които ще влияят върху процеса на вземане на
решение за потребление на фризьорски услуги и каква е тяхната относителна важност? ( От значение са размера на доходите на клиентите, местоположението на фризьорския салон, професионалните умения на стилистите, силната конкуренция и др. С най - голяма важност е сумата, която хората ще могат да отделят от месечния си бюджет, след това местоположението на фризьорския салон, дали е на удобно и достъпно място за клиентите.)
Проблемът на фризьорски салон " Ливия " може да се дефинира по следния начин: Откриването на още един фирзоьрски салон ще реализира ли достатъчна печалба при наличието на голяма конкуренция пазара на тази вид услуги?

След ясното определяне на проблема се формулират конкретните цели на маркетинговото проучването:

- изясневане на основните потребители на фризьорски услуги

- изясневане на предпочитанията на хората към фризьорските услуги

- изясняване на факторите влияещи върху избора на фризьорски салон - местоположение, цени на услугите, качество на услугите и др.

Обектът на проучване е фризьорските салони и различното мнение на хората за тях, по отношение на предлагани услуги, цени, качество, стилисти, използвани продукти и др.

Маркетинговото проучване се проведе от собственика на салона и управителя чрез анкета. Въпросите бяха зададени чрез личен контакт между интервюиращия и анкетираните. Събраната изнформация от проведеното проучване, беше набрана и обработена с компютър с помощана програмите Microsoft Office Word 2007 и Microsoft Office Excel 2007.

Източниците на информация са вътрешни ( информация от предходни изследвания на други салони, писма на клиенти и доклади на дистрибуторите, и т. н. ), външна ( списания, вестници, бюлетини ), първична ( информацията събирана от "мястото на събитието", т.е. търсена и набирана за конкретните цели по време на анкетирането).

Методът за набиране на информация, който екипът на фризьорски салон
" Ливия "предпочете, беше изследователски подход ( емпирично изучаване ), защото се получава информация за познанията, убежденията и предпочитанията на хората, за степента на удовлетвореност и т.н от фризьорски услуги. Средството , което беше използвано при този метод, е анкета на хартиен носител. Анкетирането е особено популярен метод за набиране на първична информация. Предимствата на този метод са: задават много въпроси; могат да се използват различни техники за задаване на въпроса и кодиране на отговора, така че да не се допуска двусмислие в отговорите; попълването на анкетата изисква повече съзнателни усилия от страна на анкетирания, т.е. почти сигурно е, че той принадлежи към интересуващата ни група, щом си е направил труда да попълва анкетата; анкетната карта включва контролни въпроси, с които се проверява искреността на анкетирания при попълването. В анкетната карата а включени закрити въпроси ( дихотомични въпроси и въпроси с множество отговори ) и открити въпроси.

За маркетингово проучване беше необходим бъджет от около 100 лв . В тази сума се включват парите за разпечатване на анкетата ( 100 бр по 2 листа ) и разходите за транспорт.

2. Резултати от маркетинговото проучаване

В маркетинговото проучване участваха 50 мъже и 50 жени, на възраст от 18г. до 60г.. Най- висок е процентът на анкетираните, отнасящи се във възрастовата група 25г. - 45г. Маркетинговото проучване включваше хора с дохот от 310 лв до 650 лв, като най-голям дял имат анкетираните с 460 лв месечен доход.

Резултатите от проведената анкетата са следните:

Приложение №1- Анкетна карта
На въпрос №1. Колко често посещавате фризьорски салон, за да поддържате вашата коса и прическа?

- 60% отговарят, че посещават фризьор всеки месец
- 30% отговарят, че посещават фризьор на три месеца
- 10% отговарят, че посещават фризьор на шест месеца

Данните от анкетата показват, че най-голям е процентът на хората посещаващи всеки месец фризьорски салон, което показва, че това е услуга, която се потребява често, има постоянен интерес и приток от потребители. Най-малъкият относителен дял е на отговорилите, че посещават фризьорски салон на шест месеца , което е признак за намаляване на броя хора, които не потребяват често този вид услуга, а се увеличава процентът на клиентите които са постоянен потребител на фризьорските услуги.

На въпрос №2. Кое влияе на избора ви за фризьорски салон?
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Бизнес план на предприятие 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.