Анализ на зависимостта "Разходи-обем-печалба"


Категория на документа: Счетоводство
Курсова работа по дисциплината "Управленско счетоводство" на тема:

Анализ на зависимостта "Разходи-обем-печалба"

Изготвил: Проверил:

гр. София, февруари 2014г.
Увод:

В българската национална счетоводна теория изключителен принос в изследването на историческите аспекти на предмета и метода на дисциплината "Управленско счетоводство" има Т. Трифонов. Той разделя на няколко фази историческото развитие на управленското счетоводство, а именно:
a) първият етап той дефинира като етап на практическо извършване на книговодството за разходите. Този етап обхваща периода от средата на 16 в до средата на 18 в. Той се характеризира с прилагането на двойнствения анализ по счетоводните сметки по отношение на различните проявления на производствено-търговската дейност.
b) вторият етап започва от средата на 18 в и продължава до последната третина на 19 в. За него е характерно разработването на счетоводството за разходите с цел осъществяване на контрол върху дейността.
c) третият етап представлява преход от разходното към управленското счетоводство. Този етап започва около 1870 г. и продължава до 1930 г. Това е период на ускорено икономическо развитиеи последвалите го икономически кризи. Икономическият прогрес в САЩ обуславя възникването на нови обекти на изследване и извеждане на базови закономерности, като анализ по зависимостта " Разходи - Обем - Печалба".
d) четвъртият етап започва от 30-те години на 20 в и продължава и до днес. Определя се като сложен икономически период, който се характеризира със задълбочени теоретични разработки.

Един от основните въпроси, който вълнува управляващите е какво ще се случи, ако разходите неочаквано се повишат или обемът на продажбите и цените се намалят. На подобни въпроси би могло да се отговори като се приложи анализът "Разходи - Обем - Печалба" (Cost - Volume - Profit "CVP" analysys). Изучаването на зависимостта между трите величини може да се използва във няколко направления:
* да спомогне за планирането на дейността на новосъздадена компания, като установи критичните обеми от продажби;
* да спомага при вземане на текущи решения отностно реализирането на продажбите;
* да се създава норма за контрол по отношение на минималните продажби или извършените разходи.

Анализ на зависимостта "Разходи - Обем - Печалба"
1. Дефиниране на зависимостта "Разходи - Обем - Печалба"

Анализът "Разходи - Обем - Печалба" се основава на концепцията за поведението на разходите при промяна на обема дейност и идеята за калкулирането по променливи разходи, като необходим подход при обосноваване на управленски решения. Общият модел за анализ е следният:

На базата на това равенство управляващите могат да вземат решения :
> да определят обема на продажбите, при който предприятието няма финансов резултат - нито печалба, нито загуба. Този обем се нарича критичен обем на продажби;
> да се определи печалбата при различни равнища на дейност;
> да се определи полето на сигурност, т.е обхвата на дейността, в който приходите от продажбите могат да намалеят преди предприятието да започне да губи;
> да се определи чувствителността на печалбата при изменение обема на продажбите (оперативен ливеридж)

Методът изразява базисната икономическа зависимост, което му придава основополагащ характер. Същевременно, като всеки абстрактен модел, той се свързва с редица предположения и ограничения, показващи неговите несъвършенства при отразяването на реалността. Като базово предположение може да се посочи, че всички разходи са разграничени като постоянни или променливи. В тази връзка ще разгледаме моделите на поведение на разходи при промяна на обема на дейност.

В зависимост от начина, по който се изменят при промяна на обема на дейност, разходите могат да се разграничат като:
a) постоянни разходи (fixed costs) - разходи за ресурси и дейности, които не се изменят при промяна на обема на дейността в определен обхват за определен период от време. Пример за постоянни разходи : заплатата на изпълнителен директор (за месец или годишно)
b) променливи разходи (variable costs) - изменят се по размер - нарастват или намаляват, при промяна на обемана дейността, т.е влияят се пряко от обема на дейността. Според модела на изменение те могат да се характеризират като пропорционални, прогресивни, дегресивни или обратнопропорционални. Примери за променливи разходи са: разходи за суровини; преките трудови разходи, когато се заплащат според изработката; комисионни на дистрибутори.
c) полупроменливи разходи (semi-variable costs) - разходи, които съдържат едновременно елемент променливи разходи, които се влияят от измененията в обема на дейността, и елемент постоянни разходи. Наричат се още смесени разходи.
d) полупостоянни разходи (step cost) - наричат се още стъпаловодни разходи. Това са разходи, които са постоянни по характер, но само в рамките на определено равнище от дейността. Пример за стъпаловидни разходи е наемът, който може да се окаже стъпаловиден разход, ако разширяването на дейността изисква наемане на нови помещения.

Целта на анализа на зависимостта "Разходи - Обем - Печалба" е да се установи какъв би бил финансовия резултат, ако обема на дейността се промени. Тази информация е от значение за управлението, за да се определи онзи обем дейност, при който приходите покриват извършените разходи, както и да се прогнозират резултатите от производството в бъдеще. Когато се прилага анализът трябва да се има предвид, че се отнася за краткосрочен период, определян обикновено като годишен. За този период е характерно, че резултатите са ограничени от наличния капацитет за оперативната дейност и разходите са ясно разграничими, като променливи и постоянни. Анализът на зависимостта "Разходи- Обем - Печалба" дава възможност да се преценяват базисни ситуации като:
* обемът на дейността, при който финансовият резултат е нулев, няма нито печалба нито загуба;
* възможната печалба или загуба при различни равнища на дейност;
* необходимият обем дейност за реализиране на желаната печалба;
* отражението върху финансовия резултат на промените в конкретни фактори като постоянните разходи, променливите разходи, продажната цена, обема на продажбите и предлагания асортимент.

В основата на анализа е проследяването на промените в печалбата при разгръщане на дейността. В процеса на организация на производството възникват неизбежни разходи като заплати на административен персонал, наеми, застраховки, амортизации и други, без да се реализират приходи. Тези разходи имат характер на условно постоянни. В процеса на дейността възникват разходи за продукта като материални, трудови, непреки производствени разходи, една част от които имат постоянен характер, а друга - променлив. С продажбата на продаваните продукти и услуги започват да постъпват приходи. Към определен момент нивото на приходите и направените разходи достига до положение, при което те се изравняват и финансовият резултат е нулев - нито печалба, нито загуба. Този обем дейност, при който разходите и приходите се уравновесяват се нарича критичен обем на продажбите или още казано критична точка. Критичният обем на продажбите се определя при прилагането на три базисни метода:
* алгебричен метод;
* метод на средния пределен доход;
* графичен метод.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анализ на зависимостта "Разходи-обем-печалба" 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.