Анализ на трудовите разходи


Категория на документа: Счетоводство


Местните или заводските нормативи се прилагат само в предприятията, в които те са разработени, защото са съобразени с конкретните технически, технологични и организационни условия.

Отрасловите нормативи се съставят при отчитането на състоянието и опита на група еднородни производствени предприятия. При тях се отчитат специфичните условия на отрасъла. Тяхното съставяне и приложение е възможно при наличието на сравнително еднородни технически, технологични и организационни условия.

Междуотрасловите нормативи се разработват и използват за нормиране на труда в редица отрасли, в които се прилагат един и същ вид дейности, например транспортни, товарно - разтоваряни, строително - монтажни и др.

Независимо от вида на нормативите, те трябва да отразяват разхода за време под влиянието на всички фактори и именно по този начин да се определи обективно необходимото време за извършването на всяка една операция или за извършването на група операции.

Отчитане на вредните условия - Вече се спомена необходимостта от съобразяване с техническите, технологичните и организационните условия. Общо взето на тях се обръща подобаващо внимание при разработването на нормативите. Недостатъчно или въобще не се обръща внимание на определяне на необходимото време за изпълнението на отделните или на групи операции в зависимост от умората на изпълнителите. Става въпрос за физически усилия, нервно напрежение, темп на работа, работна поза, монотонност, температура, влажност, замърсеност на въздуха, шум, вибрации, осветление. Нормативите са дадени като процент от оперативното време.

Под физически усилия е прието да се разбира преместването на предмети с различна тежест, задържането на тежестта и др. както и времето, през което се извършват дейностите. Условно физическите усилия могат да се разделят на четири степени: леки, средни, тежки и особено тежки. Според степента се определя и допълнителното време за почивка.

Освен като нормативи за допълнителна почивка за работещите при вредни условия, в практиката се използва и компенсация под формата на безплатна храна, напитки, мляко и др. Освен това на тях се полагат допълнителни дни към годишния платен отпуск и парични компенсации, Които се включват в работната заплата.

4. СИСТЕМА НА ЗАПЛАЩАНЕ НА ТРУДА
Системите за заплащане на труда представляват съвкупност от принципи, правила, критерии, показатели, нормативи за оценка на резултатите от труда и определяне на съответстващата им заплата.
Чрез тези системи се цели:
1. Да се даде обективна оценка на резултатите от труда
2. В максимална степен да се обвърже заплатата с получените резултати от труда
3. Да се постигне компромис между интересите на фирмата и персонала
4. Да се мотивира персонала за по-висока производителност и интензивност на труда
Факторите, които се отчитат при избора на конкретна система на заплащане са следните:
1. Целите, които си поставя фирмата
2. Спецификата на трудовите и производствените процеси във фирмата
3. Технико-технологичните и организационните особености на производство
4. ролята на отделните професии, специалност, работни места за реализиране на фирмени цели
5. Установените традиции в заплащането, в ф-мата, отрасъла и страната като цяло.
Въз основа на анализа на горепосочените фактори може да се направи избор на една от следните съвременни система на заплащане на труда.
А) заплащане според времетраенето - тук работната заплата се обвързва с продърж. отработеното време
Фактич. Раб. Заплата = основната работна заплата / броя на работните дни през месеца х бр. на реално отработени дни
Най-често тази система на заплащане на труда се използва в бюджетната сфера, в областта на енергетиката, химич. промишленост, в сферата на услугите
Б) заплащане според изработеното - тук е налице обвързване на фактич. раб. заплата с реално произведена продукция или извършена работа. При тази система фактическата работна заплата се получава ката съотношение между основната работна заплата и нормата на изработка. Полученият резултат се умножава по фактич. изработените изделия. При тази система има 2 варианта на заплащане: индивидуално и екипно. При екипното заплащане първоначално се определя общия обмен от средства за заплащане труда на целият екип.-определя се индивидуалния коефициент за разпределение и като произведените от тези 2 показателя се получава фактич. индивид. заплата.
В) Система за почасово заплащане - намира приложение в 2 варианта. При първия вариант: фактич. работна заплата = часовата ставка Х броя на отработените часове
Втория вариант: фактич. работна заплата = (часовата ставка Х броя на отработените часове) Х Коефициент, който характеризира изпълнението на трудовите норми
Тази система се прилага в сферата на туризма
Г) процентно заплащане - приложение в областта на търговията. 2 варианта:
1) фактич. работна заплата се получава като % от стойността на стокооборота
2) фактич. работна заплата се получава като сума от опр. твърда база + % от стойността на стокооборота
Д) Смесени системи на заплащане - вкл. в различно състошение елементи на повременната и сделна система на заплащане на труда
Е) многофакторни системи - фактич. работна заплата се обвързва с всички възможни фактори, върху които персоналът може да влияе
Ж) системи на заплащане по старшинство - фактич. работна заплата се обвързва главно с някои общи характеристики на човешкия ресурс (образ. и квалиф. равнище на персонала; момент на назначаване във фирмата; степен на кариерно развитие и др)
З) система на заплащане чрез участие в разпределяне на печалбата (във Франция се прилага)
И) система на заплащане чрез акционерно участие, при която персоналът има право да получи безплатни акции или да ги закупи при преференциални условия. Прилага се в страни с добре развита акционерна собственост - Великобритания, САЩ, Япония.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анализ на трудовите разходи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.