Анализ на трудовите разходи


Категория на документа: Счетоводство


2 - ако труда беше 100% ефективен нямаше да се налага извънреден труд и особено извънредния труд в официалните празници, които най-скъпо се заплаща. Следователно щяха да бъдат избегнати тези 8ч . 4лв = 32лв., освен това можеше да се избегне 1ч. от положеният труд през почивните дни, за които се заплаща 3.50лв.. Следователно, ако беше настигната 100% ефективност на труда, то нямаше да се изразходва допълнителните 9ч. и нямаше допълнително да се плащат 35.50лв. (32 . 3,5)

Управленската отчетност позволява да се изчисли и каква е загубата поради престой.

3. Нормиране на труда

Същността на нормирането на труда се изразява в дейност по определянето на обективно необходимия разход на работно време за единица продукция или за извършването на определена работа. Заедно с това нормирането на труда съдейства за разкриването на недостатъци в организацията на труда и производството и спомага за тяхното отстраняване. По силата на този смисъл нормирането на труда е както възможно, така и необходимо при всеки вид обществен труд. В САЩ формите и методите за нормирането на труда широко се прилагат както в материалното производство, така и в непроизводствената сфера. Така например в резултат от нормирането на труда на научните работници, от тяхното работно време отиването до библиотеката за книги, а те, им се доставят на работното място от определени за това служители.

В България обаче, както и в много други страни, нормирането на труда се прилага обикновено само за работещите в производството. То предполага да се установи мярка за положения труд за изпълнение на определена работа на основата на регламентация на отношението между загубата на работно време и общия обем на изпълнената работа.

1. Структура на времето

При нормирането на труда трябва да се има предвид структурата на времето, през което работника пребивава в предприятието. То се дели главно на две: работно време и почивки. Работното време се състои основно, спомагателно и време за обслужване на работното място. Основно е времето, през което се постига непосредствената цел на технологичния процес. Спомагателно е времето, през което се извършват дейности, свързани с изпълнението на основната работа. Спомагателното и основното врене заедно образуват така нареченото оперативно време. Времето за обслужване на работното място е необходимо за поддържането му в подобаващо състояние.

Във времето на почивките се включва неработното време, необходимо за работника или причинено от него поради неизправности в производствения процес и пропуски в организацията на работа. Времето за почивки се подразделя на два вида: прекъсване на работа за отдих и лични нужди и предизвикани от нарушения а трудовата дисциплина по този начин се стига до абсолютна загуба на работно време, докато ако работника спазва напълно формалната трудова дисциплина, но във времето, определено за работа, извършва дейности, които не са свързани с осъществяването на работния процес, на лице е относителна загуба на работно време. Тези загуби не трябва да се включват в нормирането на работното време. В него се включват основното, спомагателното, подготвително - заключителното време и почивките, регламентирани с цел да се осигури отдих на работника и време за задоволяването на неговите лични нужди.

2.Методи за изучаване на работното време

Най-често нормираното работно време се изучава чрез прилагане на методите за хронометриране и фотографиране. Чрез тези методи по пътя на наблюдение и измерването на изразходеното работно време за изпълнение на производствените задачи, се установява средно необходимото време за извършване на различните операции, свързани с изработката на дадено изделие или услуга. Макар и условно, в тях могат да се разграничат три етапа: подготовка, провеждане, обработка и анализ на данните.

Хронометраж - при подготовката хората, които извършват хронометража, трябва да извършат няколко неща:
- да се запознаят с всички организационни условия и технически на производството, като обърнат по - особено внимание на факторите, определящи нивото на производителността на труда на работника при изпълнение на дадена операция;
- да разчленят операциите на съставните им елементи и да установят фиксажните точки;
- да се разяснят на работниците целите и задачите на извършвания хронометраж;

При възможност метода на хронометража трябва да се прилага като се използват по няколко измервачи за една и съща операция. Всеки от тях записва своите измервания върху бланки, наричани още хонокарти.

Обработката на данни може да се извърши от самите измервателни или от по-високо квалифицирани специалисти. В тази дейност влизат:
- отстраняване на грешни замервания, които са били направени от наблюдателите
- проверка на качеството на резултатите чрез изчисляване коефициента на устойчивост, които се получава като отношение между максималната продължителност на времето за изпълнение на даден елементи минималното.

Фотографиране - метод за нормирането на труда, при който се наблюдават и измерват всички разходи на време в продължение на пълния работен ден или на определена негова част. Този метод може да се осъществи по два начина: от самите работници и от нормировчици. Фотографирането се прилага както към отделни работници, така и към групи от тях и поради това то може да бъде индивидуално или колективно. Една разновидност е маршрутното фотографиране, което служи за изучаване разходите на време при група работници, обединени за изпълнението на определена работа, които обаче не са свързани с един и същ производствен участък. В много случаи извършването на тази работа е свързано и с движение на работниците.

И при фотографирането условно се различават три етапа: подготовка, провеждане, наблюдение, обработка и анализ. В подготовката се включва подробно описание на работата, организацията на работното място и сведения за работниците. Непосредственото наблюдение се състои във фиксиране на всичко, което се случва на работното място или обекта на фотографирането.Когато имаме групово фотографиране, фиксирането се отнася за група работни места с цел да се определи разход на време. За всеки вид фотографиране има и съответен вид фотокарти, на които се записват резултатите от наблюдението. При самофотографирането работника записва само разхода на време и причините за него.

3. Нормативи за нормирането на труда

Те представляват изходните величини за определянето на продължителността на изпълнение на отделните елементи от работата при конкретни организационни и технологични условия на дадено производство.

Видове нормативи - Различават се четири основни типа нормативи: норматив за режима на работа на оборудването, времеви нормативи, нормативи за времето за обслужване и нормативи за численост.

Нормативите за режима на работа на оборудването са необходими за определяне на основното време за извършване на операции с машини и ръчни инструменти. Те обикновено не зависят от работника и се определят по технологичните данни на машините и инструментите.

Времевите нормативи определят необходимото време за изпълнение на отделните елементи от работата. В тях се включват нормативи за оперативното време, за обслужването на работните места, за почивки и лични нужди и подготвително - заключително време. Разновидностите на времевите нормативи за различни видове норми, които се установяват за изработката на единица продукция в условията на даден технологичен процес, при конкретна организация на труда и техническите условия.

Нормативите за времето за обслужване представляват регламентирани величини за разход на труд по обслужването на единица оборудване или работно място.

Нормативите за численост са също регламентирани величини, с които се определя броя на изпълнителите на определена работа или част от нея.

Всички посочени видове нормативи не могат да бъдат универсални, защото при тях се отчита различно равнище на техниката и оборудването, организацията на производството и квалификацията на работниците. Ето защо нормативите могат да се разглеждат като местни или заводски, отраслови и междуотраслови.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анализ на трудовите разходи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.