Анализ на трудовите разходи


Категория на документа: Счетоводство


УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО ГР. СОФИЯ
ФИЛИАЛ "ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ"

ГР. ХАСКОВО

КУРСОВ ПРОЕКТ

НА ТЕМА
СЧЕТОВОДЕН АНАЛИЗ НА ТРУДОВИТЕ РАЗХОДИ И ТЯХНОТО ИНТЕГРИРАНЕ В СЕБЕСТОЙНОСТТА НА ПРОДУКЦИЯТА

РАЗРАБОТИЛ: НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ:
Н проф. СТОЯН СТОЯНОВ
СПЕЦИАЛНОСТ - "Счетоводство и контрол"
I КУРС; ДИСТАНЦИОННО;

ХАСКОВО, УНСС

2014г.

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Цел и задачи на счетоводния анализ на трудовите разходи Error! Bookmark not defined.
2. Ефективност и текучество на работната сила 5
3.Нормиране на труда 6
4.Системи за заплащане на труда 9

1. Цел и задачи на счетоводния анализ на трудовите разходи

Във връзка с точното калкулиране на стойността, от значение е правилното определяне на изменението на разходи на труд. Организирането и отчитането на труд има важно икономическо и социално значение в условията на пазарна икономика . По отношение на тях, по практически път е установено, че имат специфично изменение от гледна точка на осъвършенстването на професионалните умения на работниците. С удобряването на уменията се повишава производителността на труда, намаляват преките трудови разходи.
В управленското счетоводство по отношение на трудовите разходи могат да се отграничат две сфери:
- Съставяне на ведомост за работна заплата;
- Отчитане на разпределението направления и центрове на отговорност на трудовите разходи.
Съставянето на ведомост за заплати се свързва с отчитането на труда , и формирането на трудовото възнаграждение . За формирането на трудовите разходи участват следните елементи: Основно зоплата ; Допълнителна заплата ; Брутно трудово възнаграждение;Удръжки ; Чиста сума за получаване; Доплащания по закон.
За всеки един от елементите , които участват във формиранито на трудовото възнаграждение , се създава информация в съответствие с разпоредбите на националното законодателство и политиката на предприятието .
В зависимост от своя характер трудовите разходи по производството могат да се класифицират в няколко групи : преки трудови разходи , които се начисляват в себестойността на продукциите и услугите ; непреки трудови разходи , които се отчитат като общопоизводствени разходи ; разходи , свързани с престои ; извънреден труд.
С отчитането на работното време се поставят две основни цели: да се съберат сведения за изготвянето на разчетно-платежната ведомст; да се получат данни, които ще е използват като база за разпределение на разходите. Във връзка с отчитането на работното време могат да се ползват различни отчетни форми: работни карти, лист за престой, лист за доплащания, маршрутен лист, дневник за явяванията и неявяванията.4

Във връзка с интегрирането на трудовите разходи по обекти на калкулиране могат да се поставят редица въпроси като например за начина на третиране на разходите за престой и извънреден труд. От гледна точка на причините, престоите се категоризират в две групи: отстраними и неизбежни.
По различни причини могат да се начислят и разходите за извънреден труд. Допълнителното работно време за производство на продукция се определя по разценка като пряк разход. Доплащанията за извънреден труд се третират като общопроизводствени разходи. Възможно е доплащанията за извънреден труд да се считат за излишен разход и да се третират като разходи за периода (защо?).
С анализа на разходите за труд се поставят следните основни задачи:
1. да се установи степента на изпълнение на целите за повишаване производителността на труда;
2. да се разкрие количественото влияние на факторите върху изменението на показателите на труда;
3. да се разкрият неизползваните резерви и да се набележат пътища за повишаване на производителността;
Основните направления в които се насочва този анализ са: анализ на числеността и използването на персонала; анализ на производителността на труда; анализ на средствата за работна заплата и на средната работна заплата.
От гледна точка формиране на трудовите разходи, управленската отчетност позволява мениджърите да контролират целият процес на формиране на работната заплата. От една страна оперативната отчетност позволява мениджъра да получава информация както за основната заплата, така и за допълнителната заплата. От друга страна мениджърите могат да контролират елементите на допълнителната заплата и по конкретно възнаграждението за резултатите от труда.

При формиране на допълнителната заплата по-малко се обръща внимание на доплащанията по закон и на специфичната заплата по производството, които нормативно са регламентирани. Счита се, че върху тях мениджърите не могат да влияят, по подобен начин те не могат да влияят върху нормативно определените удръжки. При контролиране на трудовите разходи мениджърите могат да бъдат затруднени от гледна точка разпределението на разходите на труд по обекти на калкулиране.

Например силно се затрудняват при разпределението на трудовите разходи за престой и за извънреден труд.

От гледна точка на престойте и особено на причините за тяхното пускане се формират две групи:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анализ на трудовите разходи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.