Анализ на счетоводните методи


Категория на документа: Счетоводство


НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ
ЛОКАЛЕН ЦЕНТЪР - ПЛОВДИВ

BAEB304D Основи на счетоводството

Същност на счетоводния метод. Елементи на метода. Кратка характеристика на балансовото обобщаване, като елемент на счетоводния метод.
(2013-2014)

Денислав Ивайлов Герданов
F64864

Есенен семестър Преподавател:
2013/2014 г. проф.д-р Сн.Башева

Дефиниция на счетоводния метод
Счетоводният метод представлява съвкупност от начини,които осигуряват единно взаимосвързано,непрекъснато и истинно отражение на обектите, на отчитане.Целта му е да сведе всички факти и обекти във формата на данни(цифрови) и посредством тях да се състави определена информация за определен потребител, които се интересува от стойността на изследваните обекти и операции.
Елементи на метода

Тази цел се постига посредством елементите на счетоводния метод които са:
-документиране
-инвентаризиране
-оценяване и калкулиране
-двойното записване на счетоводните сметки
-балансово обобщаване(счетоводен баланс)
-системата на счетоводните сметки
-сводиране(ревизия) на информацията в определен момент(обикновено на година)
Дефиниране на елементите на счетоводния методи и кратка характеристика на балансовото обобщаване като негов елемент
Документирането е началният елемент, при който се извършва пренасянето на информацията под някаква форма (получена от наблюдението на оторизирани за това лица) върху определен носител (хартия, файл и.т.н.).
Инвентаризирането е елемент, при който се проверява достоверността на получените посредством документирането данни(временното състояние на активите и пасивите).Установява се дали тези данни са в синхрон с реалното състояние на обектите.Това се прави с цел да се избегнат несъответствия в сметките, когато дойде времето за ревизия.При установяване на такова в процеса на инвентаризация е необходимо да се извърши корекция в данните.
Оценяването и калкулирането е процес, при който на всеки обект и събитие се придава парична стойност и впоследствие всички получени парични стойности се събират.
Системата на счетоводните сметки представлява начин за категоризиране на данните по критерии.Информацията се преподрежда в подобни по-съдържание групи. При системата на счетоводните сметки има възможност да се получи както кратка така и детайлна информация за обектите.
Двойното записване на счетоводните сметки представлява начин на представянето им, по който една стопанска операция се записва едновременно като дебит по една и кредит по друга счетоводна сметка.Например закупуването на металорежеши машини от една страна се счита за актив,от който се смята, че в бъдеще ше се извличат ползи, а от друга се записва като пасив, защото са се намалили финансовите средства на предпприятието, закупило тези машини.
Само чрез съчетаване на системата на счетоводните сметки с двойното записване, може да се създаде текуща счетоводна информация за дейността на предприятието.
Балансовото обобщаване е метод, чрез който се сравняват по стойност активите и пасивите на дадена фирма с цел оценка на финансовото и имущественото състояние на фирмата.Характерна за балансовото обобщаване е неговата двуаспектност т.е представя обектите като активи и като пасиви.Балансовото обобщаване ни показва връзката между тези понятия. Чрез него се постига равностойно двустранно отразяване по счетоводните сметки От него се извеждат равенствата:
активи-пасиви=собствен капитал (остатъчна величина)
активи=собствен капитал + пасиви (израз като собствени и привлечни активи)
Изготвя се счетоводен баланс, чрез който финансовото изражение на състоянието на счетоводните обекти се групира в 2 групи (съответно като активи и като пасиви) към определена дата.Той предоставя статична,обобщена, стойностна и организирана информация за активите, пасивите и собствения капитал на фирмата в даден момент.Сумират се всички активи и всички пасиви и се получава остатъчната величина на собствения капитал(или съответно сумата на всички активи се представя като сума от сумите на собствения капитал и пасивите.Счетоводните баланси биват няколко вида: встъпителни, начални, междинни, ликвидационни и прключителни.
Финалният елемент на счетоводния метод е сводирането (ревизията).То се извършва с цел сдобиване с информация за причините за измененията във финансовото положение и ефективността от дейността на фирмата.Обобщават се данните от счетоводните сметки под различни форми(създаване на отчети)
Елементите на счетоводния метод не могат да бъдат разделяни, защото всеки изпълнява определена цел и функция, които осигуряват специфична, систематизирана информация за някакви определени нужди.Никой от горепосочните елементи не е (и не бива да е) с приоритет, за да може всичко да е правилно и съобразено с международните стандарти.
Използвана литература:
1. Основи на счетоводството- Снежана Башева и колектив

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анализ на счетоводните методи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.