Анализ на персонала на предприятието


Категория на документа: СчетоводствоЕфективното управление на персонала означава да се съобразяваме с всичко това. Да се управляват мислещи обекти е най-голямото предизвикателство в една организация. Практиката показва, че мениджърите относително по-резултатно се справят с управлението на материалните ресурси, на техниката, на финансите, но най-много време и енергия се изразходва за управлянието на хората, които осъществяват дейността на организацията.

Съвременният мениджър ежедневно трябва да решава задачи, които са свързани с персонала: рационално и справедливо да разпределя трудовите задачи, да подбира кадри за отдела, цеха и т.н., да мотивира и периодично да оценява трудовото представяне на работниците и служителите, адекватно и справедливо да определя тяхното трудово възнаграждение, да организира повишаването на квалификацията на персонала с оглед на настоящите и бъдещите потребности на съответното звено, да осигурява здравословни и безопасни условия на труд, да съдейства за мирни и конструктивни индустриални отношения в организацията.

Управлението на персонала е елемент на управленската наука и обхваща научнообосновани подходи, методи и средства за ефективното управление на най-ценния и най-важния организационен ресурс - персонала.

През последните две десетилетия се обръща изключително внимание на управлението на персонала в световен план. Обучението му естествено запълва празнотата между това което хората могат да правят, и онова, което би трябвало да правят за постигане целите на организацията. Целта на мениджмънта в областта на кадровата политика на фирмата е хората най-бързо и с най-малко разходи да достигнат желаното ниво на работа, да изградят и разширят уменията и познанията, необходими за заеманата длъжност или да натрупат потенциал за бъдещето. За тази цел непрекъснато се създават и експериментират оригинални методи, които развиват най-важните управленски умения и водят до значително издигане равнището на качеството на управлението.

Основната изследователска теза в настоящата разработка е, че необходимостта от изследване и анализ на персонала се обуславя от значението му за развитието на бизнесдейностите и за успешното постигане на целите на стопанския субект.

Обект на изследване в настоящата разработка е използването на персонала и неговото усъвършенстване.

Основната цел е да се даде обоснована оценка и да се анализира състоянието, динамиката и използването на персонала.

Организацията на труда е система от съвременни организационни и технически мероприятия, чрез които се цели да се осъществяват максимална непрекъсваемост на производствения процес, пълно използване на дълготрайните активи на предприятието, създаване на най-благоприятни условия на труд и издигане на професионалното и културно - техническото равнище на работещите, за да се постигнат висока производителност на труда, максимален обем на произвежданата продукция и най-благоприятни други икономически резултати при възможния най-малък разход на физическа и умствена енергия.
Първа глава: Теоритико - методологически особености на аналитичните изследвания.

І. Същност, роля и значение на персонала.

Ефективното функциониране на всяка организация изисква използването на персонал, към който се отнасят нейните служители и работници. Тяхното управление изисква сериозни познания за успешно извършване на дейностите по анализ на работата, планиране, подбор, обучение, адаптация, оценка, възнаграждение, мотивация. В пазарното стопанство персонала на предприятието е формиран от наемни работници, които са в трудово правоотношение с работодателя и могат на бъдат постоянно и временно наети. Постоянно наетия състав функционира целогодишно с незначителни промени, предизвикани от естественото движение на персонала (напускания поради неудовлетвореност, навършени години за пенсиониране и т.н.). Временно наетия състав е привлечен в предприятието за определен период от време - часове от работната смяна, дни от седмицата или месеца, сезон от годината и др.

Персоналът в организациите може да се подели на групи по различни признаци: по предметен, функционален, квалификационен, смесен и т.н. Особено значение има разделението на персонала на групи по предназначение, по функционална роля в организацията и според изпълняваните функции.

Класификацията на персонала в една организация се прави въз основа на статута на служителите, тяхното разпределение по длъжности и групи работни места. За целите на класификацията може да бъде ползвана по-агрегирана или дезагрегирана номенклатура. В своя най-агрегиран вид те се разделят на ръководители или ръководни кадри; специалисти (аналитични, приложни); работници; помощен персонал. На свой ред всяка от тези групи може да бъде представена с по-конкретни категории.

В сферата на търговията могат да се разграничат следните видове персонал:
 ръководители - мениджър по продажбите, маркетингов мениджър, мениджър физическа дистрибуция, мениджър по човешките ресурси и др.
 аналитични специалисти - членове на екипи за: маркетингови проучвания, за изследване на потребителското поведение, разработване на промоционални стратегии и пр.;
 приложни специалисти - специалисти по поддръжка на производственото оборудване;
 квалифицирани работници - консултант-продавачи, финансисти, счетоводители;
 нискоквалифицирани работници - хигиенни-работници, товаро-разтоварачи, охрана и др.

ІІ. Фактори, влияещи върху динамиката на персонала.

* Външни фактори - върху персонала оказват влияние голям брой фактори различни по характер и действие. Под фактори се разбират причините, под чието въздействие се формира и променя дадено явление със системата за управление на персонала. Към външните фактори се отнасят: темповете на икономическо развитие в страната; интернационални процеси; форма на собственост; държавна политика в областта на човешките ресурси; организации за плащане на труда; демографско развитие; жизнено равнище на населението. Друг важен външен фактор е ролята на синдикатите, които защитават интересите на работниците и служителите. Те участват като активен партньор в тристранно сътрудничество (правителство, синдикати, работодатели) за регулиране на трудовите и осигурителните отношения. Те участват при решаване на въпроси свързани със заплащането на труда, условията на труд, трудовите спорове и колективното трудово договаряне.

* Вътрешни фактори - това са факторите, върху които фирмата може да влияе и да променя тяхното действие. Те непосредствено влияят върху целите и функциите на управлението на персонала. Към основните вътрешни фактори се отнасят: стратегия за развитие на фирмата; ресурсна обезпеченост; структура на управление и фирмена култура. Стратегията за развитие на фирмата в средносрочен и дългосрочен план определя преди всичко кадровата политика по осигуряване на човешките ресурси; определяне на потребностите, подбора, развитието и заплащането на труда на персонала.

Развитието на фирмата зависи от нейните ресурси и преди всичко от финансовите й възможности. Безспорно при по-добро финансово състояние фирмата може да изгради и да поддържа ефективна система за подбор на персонала, развитие и стимулиране на заетите и подобряване на техния социален статус. Това води до повишаване на производителността на труда и увеличаване на финансите на фирмата.

Важен вътрешен фактор, влияещ върху управлението на персонала, е големината на фирмата.

Управлението на персонала се влияе непосредствено и от фирмена култура. Това е основен фактор, характеризиращ поведението на хората в трудовата дейност. Фирмената култура се разбира като съвкупност от правила, навици, убеждения, морални ценности и стремежи, които формират моделите на поведение и отличават една фирма от друга.

Фактори, влияещи върху динамиката на персонала
ВЪНШНИ
ВЪТРЕШНИ
* Темпове на икономическо развитие на страната;
* Интернационални процеси;
* Форма на собственост;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анализ на персонала на предприятието 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.