Анализ на персонала на предприятието


Категория на документа: Счетоводство


* повишаване рентабилността на производството.

Факторите, които влияят върху производителността на труда:

1. Стил на управление - основен фактор за постигане на по-висока производителност на труда. Умението да водиш хората към постигането на целите на организацията е едно от най-ценните качества на съвременния лидер. Лидерът знае как да мотивира и ангажира хората с изпълнението на задачите. По този начин той влияе върху отношението на хората към работата. Когато служителите са вътрешно удовлетворени от работата, която вършат те имат положително отношение към работата и работно място и са лоялни към работодателя си. Тогава самите те започват да се стремят да повишат своята производителност, което води до повишаване на общата производителност на организацията. Но за да се постигне това определяща е ролята на ръководителя. Ситуацията, по някакъв начин ми напомня на времето когато бях ученичка. Започваме да харесваме определен предмет заради учителя, който го преподава. Той така ни завладява, че изпитваме желанието да научим все повече и повече. Предметът ни става любим и не усещаме как минава времето в часовете. Знанията на учениците по съответния предмет се трупат, а успехът на класа се увеличава. Същото е и с работата. Ако попаднем на ръководител, който успява да ни зарази със своя ентусиазъм и вяра в успеха, ние ще сме готови да го последваме. Защото по този начин и ние ще успеем.

2. Инвестиции в иновации - инвестициите повишават производителността на труда, когато фирмите инвестират в нови и/или по-добри машини, оборудване, структури, които дават възможност на персонала да произвежда повече. Едва ли е необходимо да говорим за разликата в производителността оране с коне и с трактор. Вярно необходимо е наличието на обучен човек, който да управлява трактора, но тук по-скоро обръщам внимание на необходимостта от инвестиции в технологиите повишаващи производителността. Инвестициите изискват много средства и всяка организация определя в зависимост от наличните финансови ресурси към какво да ги насочи. Но едва ли закупуването на скъп служебен автомобил би повлиял положително на производителността на организацията.

3. Обучения - наличието на опитни и квалифицирани служители е мечтан вариант за всеки ръководител, но в практиката за съжаление трудно постижим. Обучението на хората в организацията е неизбежен спътник в процеса на постигане на по-висока производителност на труда. Възможно е да разполагате принципно с опитни кадри, но не и с опит в спецификата на вашето производство или да сте закупили ново оборудване, което е различно от до момента използваното. Персоналът трябва да притежава адекватни за дейността познания, които непрекъснато да развива. Това може да се получи чрез обучения и практика.

4. Ефективни процеси - повишаването на ефективността на процесите означава повече произведени единици при еднакви условия - суровини, ресурси, чрез подобряване организацията на работа, използването на нови технологии и оборудване, квалифицирани служители и др. Повишаването на ефективността на процесите може да се осъществи чрез анализ на отделните операции, откриване на слабите места и предприемане на мерки с цел повишаване на производителността. Ако например производство генерира продукция от 100 единици за час, а се опаковат 20 единици на час и се експортират по 100 на час е ясно, че трябва да се въздейства върху процеса на опаковане, така че да е възможно персоналът да опакова по-голямо количество продукция, което да съответства на възможностите на експедицията.

Повишаването на производителността на труда би било ефективно при въздействие върху всички изброени фактори. Ясно е, че не е възможно във всеки един момент да се инвестира, обучава или реорганизира начина на работа, но съм сигурна, че един истински лидер непрекъснато се опитва да намери вариант за това как и кога да го направи, така че да постигне максимален резултат."

В "Химатех" АД ръководителите постоянно се стремят към развитие на персонала. През 2013г. дружеството се включва в европейска програма за наемане на студенти за стажове във всички етапи на производството.

Заключение

В резултат на направеното теоретично изложение и извършения практически анализ на персонала в "Химатех" АД се налагат няколко обобщаващи извода:

Трудовите ресурси за важен компонент, необходим за ефективната производствена дейност. Численоста и качествата на персонала са една от най-важните предпоставки за успешното постигане на целите на фирмата.

При планирането и анализа на човешките ресурси са необходими съчетаване на достатъчно квалифицирани кадри и снижаване на трудовите разходи. Това се постига чрез по-ефективно използване на трудовите ресурси, което от своя страна е предпоставка за снижаване на разходите по обръщение и за повишаване качеството на производствената дейност.

Политиката за управление на персонала трябва да е максимално съобразена със спецификата на факторите от външната и вътрешната среда, в която оперира производствената организация. Ефективността на дейностите по управлението на човешките ресурси се определя от адаптивността на организационната структура на персонала и правилното отчитане на специфичните условия на работа.

Повишеният стремеж към ефективност, който се подхранва от остротата на вътрешната и международната конкуренция, бързопроменящите се пазарни условия може да бъде реализиран и чрез по-ефективно фирмено обучение. Резултатите от дейността на фирмите са в пряка зависимост от поведението и взаимоотношенията на хората в работната среда, от техните умения и опит, от способността им да вземат решения, от техните ценностни системи и очаквания, от гражданското им поведение. Съвременното, модерно фирмено обучение формира и развива тези качества в съответствие с динамичните изисквания на средата.

Използвана литература:

1. Управление на персонала, УНСС 1995, проф. Димитър Шопов, гл. ас. Маргарита Атанасова.

2. Анализ на индустриалния бизнес, Фабер 2013, доц. д-р М. Михайлов, доц. д-р Р. Колева, доц. д-р К. Митов.

3. Анализ на търговския бизнес, Фабер 2013, доц. д-р М. Михайлов, доц. д-р Р. Колева, доц. д-р К. Митов, гл. ас. Л. Дончева.

4. Организация на производствената дейност в кооперативната промишленост, Университетско издателство "Стопанство" София 1995, проф. д. ик. н. Здравко Йорданов Златанов.

5. Мениджмънт на човешките ресурси, Татяна Христова и Симеон Христов.

6. Икономика на предприятието, изд. "Наука и икономика", Икономически университет Варна, Б. Благоев, Р. Шинева, В. Димитрова и др.

7. Икономика на предприятието част 1, Дионис, Е. Бояджиева, Й. Линднер, Е. Маринова, Т. Търнева, Х. Войнова.

8. Предприемачество и мениджмънт част 3, Дионис.

9. Икономически анализ, издателство ЛИЯ, Димитър Белев.

??

??Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анализ на персонала на предприятието 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.