Анализ на персонала на предприятието


Категория на документа: Счетоводство


Стопанска академия "Д. А. Ценов"
Катедра "Контрол и анализ на стопанската дейност"
Магистърска програма " Финансов анализ и контрол"

Дипломна работа

Анализ на персонала на предприятието

Дипломант: Научен ръководител:
Николина Димитрова Митева доц. д-р Р. Колева

Фак. № m123444

Свищов
2013
Съдържание:

Увод. 1 стр.

Първа глава: Теоритико - методологически особености на алитичните изследвания. 3 стр.
І. Същност, роля и значение на персонала. 3 стр.
ІІ. Фактори, влияещи върху динамиката на персонала . 4 стр.
ІІІ. Показатели за анализ на персонала, работното време и производителността на труда. 6 стр.
ІV. Методологически особености на анализа и информационни източници. 7 стр.

Втора глава: Анализ на персонал. 9 стр.
І. Анализ на състава, структурата и динамиката на персонала. 9 стр.
ІІ. Анализ на използването на работното време. 18 стр.
ІІІ. Анализ на призводителността на труда. 21 стр.
ІV. Анализ на заплащането на труда в стопанската единица. 25 стр.

Глава трета: Възможности за подобряване използването на персонала. 30 стр.
І. Мотивация на персонала. 30 стр.
ІІ. Развитие на персонала. 32 стр.
ІІІ. Резерви за нарастване на производителността на труда. 35 стр.

Заключение. 40 стр.

Използвана литература. 41 стр.

Приложения. 42 стр.

Увод.

Световната практика доказва, че ефективното използване на ресурсите - машини, технологии, информация, пари и др. в крайна сметка зависи от хората, които боравят с тях. Много често се казва, че една организация е толкова добра, колкото е добър нейният персонал.

В съвременната сложна и променяща се икономическа среда менижърите целенасочено търсят и прилагат методи, техники и средства за осигуряване на квалифициран, мотивиран, високопродуктивен и лоялен персонал, способен да реализира целите на организацията в средносрочна и дългосрочна перспектива. Това не е лека задача като се има предвид следното:
* Организацията осъществява своите цели не чрез персонал изобщо, а чрез хора с точно определени професионално - квалифицирани и личностни характеристики;
* Трудовото поведение на хората се формира под влияние на сложен мотивационен механизъм, който ги кара да действат по определен начин, за да задоволяват своите потребности и интереси;
* Човекът в трудовия процес мисли и твори, усъвършенства своите качества и потенциал и се изменя като ресурс.
* Хората трябва да разбират какво се очаква от тях, необходимо е да им се обяснява, да се убеждават, да се спечели тяхното доверие и съпричастност.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анализ на персонала на предприятието 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.