Анализ на финансовото състояние на предприятие


Категория на документа: Счетоводство


КФМ (тек.год.) = 1 / 94 = 0,01
КФМ (пред.год.) = 34 / 110 = 0,31
Извод: 0,01 е часта от собствения капитал която е въплътена в КА за текущата година и 0,31 - за предходната година. Влошаване.
5. Период на плащане задълженията към доставчици (ППЗД) = (Среден размер на задълженията към доставчици * 365) / (Сума на задълженията към доставчици към 31.12. на отчетната година - Сума на задълженията към доставчици към 31.12. предходната година + Изходящ поток, свързан с търговски контрагенти за годината)
ППЗД (тек.год.) = (50,5 * 365) / (67 - 34 + 1033) = 17 дни
ППЗД (пред.год.) = (55 * 365) / (34 - 41 + 878) = 23 дни
Извод: Може да се заключи, че предприятието не е от най-коректните , но все пак се наблюдава подобравяне в срока на погасяване на задълженията към доставчици с 6 дена спрямо предходната година.
6. Нетна възвръщаемост (НВ) = Печалба за периода / Нетни приходи от продажби
НВ (тек.год.) = (-16) /877 = -0,02
НВ (пред.год.) = 3 / 781 = 0,01
Извод: Възвръщаемостта на собствения капитал се е влошил спрямо предходната година и предприятието е на загуба за текущата година.
7. Коефициент на ефективност на разходите (КЕР) = Приходи / Разходи
КЕР (тек.год.) = 877 / 893 = 0,98 лв.
КЕР (пред.год) = 781 / 778 = 1,00 лв.
Извод: С 0,98лв. е прихода на всеки 1 лв. разход за "НЕСИ - ОЙЛ" ООД за текущата година. От тука идва и загубата на дружеството за текущата година. За предната година на всеки 1 лв. разход , има 1 лв. приход.
8. Ефективност на паричните потоци от основната дейност (ЕППОС) = Паричен поток от основна дейност / Приходи от оперативна дейност
ЕППОС (тек.год.) = 1070 / 877 = 1,22
ЕППОС (пред.год) = 911 / 781 = 1,17
Извод: Има леко подобрение от предходната година, но ефективността остава ниска.
9. Коефициент на обща ликвидност (КОЛ) = Текущи активи / Текущи задължения
КОЛ (тек.год.) = 85 / 134 = 0,63
КОЛ (пред.год.) = 71 / 87 = 0,82
Извод: Наличните текущи активи на предприятието са по-малко от текущите му задължения и дружеството няма способността да изплати текущите си задължения с текущите си активи.
10. Коефициент на задлъжнялост (КнЗ) = Пасиви / Собствен капитал
КнЗ (тек.год.) = 134 / 94 = 1,43
КнЗ (пред.год.) = 87 / 110 = 0,79
Извод: 1,43 от сумата на пасивите , падащи се на 1 лв. капитал за отчетната година и 0,79 от сумата на пасивите , на 1 лв. от капитала за предходната година.
11. Ниво на платежоспособност (НП) = (Парични средства в началото на периода + Входящи парични потоци) / Изходящи парични потоци
НП (тек.год.) = (12 + 1070) / 1078 = 1,00
НП (пред.год.) = (13 + 911) / 912 = 1,01
Извод: Тези показатели показват , че дружеството е в финансов дефицит, което означава че не всички плащания могат да бъдат извършени. Затова се получава и период за плащане на задълженията от 2 до 3 седмици.
12. Коефициент на рентабилност на СК (КРСК)=Нетна печалба(загуба) /Среден размер на СК
КРСК (тек.год.) = (-16) / 102 = -0,16
КРСК (пред.год.) = 3 / 115 = 0,03
Извод: Показва степента на възвръщаемост на собствения капитал от собствениците и ефективността от използването му. За текущата година е отрицателно, защото е на загуба.

??

??

??

??

6 | Page

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анализ на финансовото състояние на предприятие 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.