Анализ на финансовото състояние на предприятие


Категория на документа: Счетоводство


Икономически университет-Варна

Курсова работа по Финансово счетоводен анализ
Анализ на финансовото състояние на "НЕСИ - ОЙЛ" ООД на база годишните финансови отчети
Изготвил: Проверил:
Иван Чомаков доц. д-р. Надя Костова
СК ; 4 курс - задочно
1 група ; Фак. № 4397

I. Справка за преизчисляване на информацията от счетоводния баланс за целите на анализа:
1) За текущата година
2) За предходната година
II. Справка за преизчисляване на информацията от отчета за приходи и разходи за целите на анализа: за текущата и предходната година
III. Изчисляване на зададените показатели:
1) Коефициент на финансиране на дълготрайните активи (КФДА)
2) Коефициент на обръщаемост на краткотрайните активи в дни (КОКАД)
3) Период на събиране на вземанията от клиенти (в дни)
4) Коефициент на финансова маневреност
5) Период на плащане задълженията към доставчици
6) Нетна възвръщаемост
7) Коефициент на ефективност на разходите
8) Ефективност на паричните потоци от основна дейност
9) Коефициент на обща ликвидност
10) Коефициент на задлъжнялост
11) Ниво на платежоспособност
12) Коефициент на рентабилност на собствения капитал
I. Справка за преизчисляване на информацията от счетоводния баланс за целите на анализа:
1) За текущата година-

2) За предходната година -

II. Справка за преизчисляване на информацията от отчета за приходи и разходи за целите на анализа: за текущата и предходната година

III. Изчисляване на зададените показатели:
1. КФДА = Постоянен капитал / Дълготрайни активи
Постоянен капитал (тек. год.) = СК + ДП = 94 + 50 = 144
Постоянен капитал (пред.год.) = 110 + 50 = 160
КФДА (тек.год.) = 144 / 143 = 1,007
КФДА (пред.год.) = 160 / 126 = 1,27
Извод: Показателите за финансиране на ДА на "НЕСИ - ОЙЛ" ООД за двата периода от време са съответно 1,007 и 1,27 . Минималния норматив е единица , в случая този оптимум е спазен.
2. КОКАД = (Среден размер на краткотрайните активи * 365) / Нетен размер на приходи от продажби
КОКАД (тек.год.) = (78*365) / 877 = 32 дни
КОКАД (пред.год.) = (74*365) / 781 = 35 дни
Извод: Налице е намаляване на обръщаемостта на краткотрайните активи с 3 дена.
3. Период на събиране на вземанията от клиенти (в дни) (ПСВК)= Средна стойност на вземанията от клиенти за периода * 365 / Нетен размер на приходите от продажби
ПСВК (тек.год.)= 20*365 / 877 = 8 дни
ПСВК (пред.год.) = 22*365 / 781 = 10 дни
Извод: Наблюдава се подобряване на събиранията на вземанията от клиенти с 2 дни . Много добър период на събиране за предприятието.
4. Коефициент на финансова маневреност (КФМ) = Нетен оборотен капитал / СК
Нетен оборотен капитал (тек.год.) = КА - КЗ = 85 - 84 = 1
НОК (пред.год.) = 71 - 37 = 34Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анализ на финансовото състояние на предприятие 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.