Амортизация на машини и оборудване


Категория на документа: Счетоводство
Машините и оборудването са амортизируеми дълг. материални активи, на които месечно се начислява амортизация, месец след въвеждане на актива в експлоатация. Счетоводната операция за начилчване на амортизациите е следната:

Дебит с/ка 603-Разходи за амортизация

Кредит с/ка 241-Амортизация на ДМА

И за отразяване на този разход по функционално предназначение:

Дебит с/ка 611-Разходи за оновната дейност

Кредит с/ка 603-Разходи за амортизация

В програмния продукт MACS се дава възможност това отразяване на разхода по функционално предназначение, както и начисляването на самата амортизация, да се извърши автоматично. За по точното отразяване на операцията е необходимо да се въведът съответните анал. нива (описано по-долу).

Едно от несъвършенствата, които забелязах по време на разработването на курсовата ми работа е при настройката на данъчната норма. При отварянето на прозореца "Данъчна норма" от меню ДА->Настройки

->Данъчна норма се извежда информация за дадено материално отговорно лице, колко актива се водят на негово име, каква е счетоводната и данъчната амортизация. Предоставя се възможност и да се промени данъчната амортизация. Ако активите от съответната група имат различна годишна аморт. норма в полето счетоводна аморт. норма се появява звездичка и даден процент, при което не става ясно за кой актив е този процент и какви са процентите за другите активи.

Смятам, че тази неточност би могла да се усъвършенства като се показват отделните активи и съответните им счетоводни аморт. норми.

Друга нередност, която забелязах е, че не се отваря прозорецът за "Документооборот за ДА"(от меню ДА

->Справки и отчети->Документооборот за ДА)

Осчетоводяване

На 01.01.2013г. са закупени три дълготрайни материални актива -Тестомесачна линия А-163, Лентова тунелна пещ B271, Хлебонарезна машина 1269-G. Активите са заприходени и въведени в експлоатация на 01.01.2013г.

Първото нещо, което трябва да направим е да въведем в индивидуалния сметкоплан необходимите ни за тази счетоводна операция сметки. Към тях следва да създадем и съответните аналитични сметки.

За сметка 206-Машини и оборудване въвеждаме анал. сметка 206,1-Производствени машини и оборудване и сметка 206,1,1- МОЛ Деница Савова.

Към сметка 241-Амортизация на ДМА е нужно да се въведе анал. сметка 241,1-Амортизация на машини и оборудване.

За правилното отчитане на разходите за основна дейност е необходимо да въведем анал. сметки за отделните цехове, участъци и видове продукция. В този случай предприятието се занимава с хлебопроизводство и за тази цел въвеждаме анал. сметки:

611,1-Цех 1

611,1,1-Участък "Хлебни изделия"

611,1,1,1-Хляб

611,1,1,1,1-Материали

611,1,1,1,2-Заплати

611,1,1,1,3-Амортизации

Към сметка 603 не е нужно да се въвежда анал.ниво тъй като програмата MACS дава възможност тя да се води автоматично.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Амортизация на машини и оборудване 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.