Амортизационна политика на предприятието на съвремения етап. mетодология на счетоводно - информационното осигуряване на управлението на разходите за амортизация


Категория на документа: Счетоводство


= = = =
Д-т 603 К-т

(4)
200 200 200

=

(2)

Д-т 241 К-т Д-т 123 К-т (8)

200 500 500

1 000 1000 1 500 1

Фигура No 2 Влияние на амортизацята върху крайния финансов резултат на предприятието

Необходимо е да се прави разлика между амортизацията и изхабяването - физическо или морално.

Физическото изхабяване е резултат на използването на материални дълготрайни активи. Степента на физическо изхабяване се определя от условията на използване на материалните дълготрайни активи, от продължителността на използването им и др.

Моралното изхабяване е свързано с техническия прогрес. Изхабяването е обективен процес, което субективно и реално се определя чрез начисляването на амортизация на материалните дълготрайни активи.

Амортизирането е свързано реално с намаляване стойността на материалните дълготрайни активи. Тези два процеса (изхабяване и амортизиране), макар и взаимосвързани, се различават по своята същност. Един актив може да бъде напълно амортизиран (т.е. да е възстановена неговата първоначална стойност), но все още да бъде физически годен за използване в предприятието. Много често предприятията се стремят да амортизират по-бързо дълготрайните си активи. Затова МС определя минимални амортизационни срокове за отделни групи дълготрайни активи чрез изискванията, съдържащи се в Глава втора, Раздел I, чл. 22, ал. (3) от ЗКПО относно данъчно признатата амортизация.

2. Същност и елементи на амортизационната политика на предприятието

Разработването на амортизационната политика и изготвянето на амортизационни планове е актуален финансово-счетоводен въпрос за предприятието. Това са задължения, произтичащи от счетоводното законодателство, и засягащи всяко предприятие, независимо от неговата юридическа форма - акционерно дружество, дружество с ограничена отговорност, едноличен търговец и т.н. Амортизационната политика на предприятието е съставна част на неговата счетоводна политика. Нейното осъществяване се обуславя от редица фактори като дълбокото познаване на конкретните особености и проблеми на организацията на производството, спецификата на технологичния режим, възможност за цялостен поглед върху перспективата за развитие на предприятието, досегашното обновяването на материално-техническата му база и други.

Амортизационната политика се избира и прилага от ръководството на организацията при съобразяване с конкретната финансова ситуация.

Принципът означава основно, ръководно положение, което винаги се спазва. Принципите в амортизационната политика са ръководни тези, които задължително трябва да се прилагат от ръководството на предприятието.

Основен принцип при формиране на амортизационната политика е задължително начисляване на амортизация на материалните и нематериалните дълготрайни активи. Задължението за начисляване на амортизации за предприятието е фиксирано в чл. 20 на Закона за счетоводството. Там са заложени изходните позиции при формирането на амортизационната политика на предприятието. По силата на този законов текст:

Първо - предприятието утвърждава план за амортизация на всеки материален и нематериален дълготраен актив въз основа на определи от него амортизационни норми.

Второ - годишният размер на амортизацията се определя от ръководството на предприятието, което прилага систематично линеен или нелинеен метод.

Трето - амортизационната норма за определен материален дълготраен актив зависи от определения, респ. приетия срок на практическото им използване. Що се отнася за нематериалните дълготрайни активи, амортизационната квота зависи от фактическия размер на извършената инвестиция и от срока на амортизирането на тези активи, който може да бъде до 5 години.

Това, както вече беше посочено, са основните постановки за разработване на амортизационната политика на предприятието, съдържащи се в Закона за счетоводството. Тези постановки са в насока на свободно формиране на тази политика.

Друг основен принцип е систематичното прилагане на амортизационната политика. Този принцип следва да се спазва от ръководството на предприятието. Избраната амортизационна политика следва да се прилага за целия отчетен период, които да съвпада с календарната година

Ръководството на фирмата трябва да оцени своите активи и съобразно действителното им състояние и да избере амортизационна норма.

Амортизации се начисляват от месеца, следващ месеца на придобиване на дълготрайния актив или въвеждането му в експлоатация.

Начисляването на амортизацци се прекратява през месеца, следващ месеца, през който предприятието е обявено в ликвидация.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Амортизационна политика на предприятието на съвремения етап. mетодология на счетоводно - информационното осигуряване на управлението на разходите за амортизация 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.