Амортизационна политика на предприятието на съвремения етап. mетодология на счетоводно - информационното осигуряване на управлението на разходите за амортизация


Категория на документа: Счетоводство


УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО -гр. София

ДИПЛОМНА РАБОТА

на тема:

"АМОРТИЗАЦИОННА ПОЛИТИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО НА СЪВРЕМЕНИЯ ЕТАП. MЕТОДОЛОГИЯ НА СЧЕТОВОДНО - ИНФОРМАЦИОННОТО ОСИГУРЯВАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА РАЗХОДИТЕ ЗА АМОРТИЗАЦИЯ"

Разработил: Светла Йорданова Стоянова Научен ръководител:............
фак. № 968163 /доц. к.ик. Начева /
Специалност: "Счетоводство и контрол"

София

2001г.

"АМОРТИЗАЦИОННА ПОЛИТИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО НА СЪВРЕМЕНИЯ ЕТАП. MЕТОДОЛОГИЯ НА СЧЕТОВОДНО - ИНФОРМАЦИОННОТО ОСИГУРЯВАНЕ НА

УПРАВЛЕНИЕТО НА РАЗХОДИТЕ ЗА АМОРТИЗАЦИЯ"

СЪДЪРЖАНИЕ: стр.

Въведение 4 стр.
I. Същност и оборот на дълготрайните активи в дейността на предприятието 7 стр.
1. Видове амортизируеми дълготрайни активи 9 стр.
1.1. Критерии за дълготрайни активи и за
амортизируемост на дълготрайните активи 10 стр.
1.2. Състав и класификация на МДА 13 стр.
1.3. Състав на НДА 15 стр.

II. Амортизация на ДА и амортизационната политика на предприятието 17 стр.
1. Същност на амортизацията 17 стр.
2. Същност и елементи на амортизационната
политика на предприятието 20 стр.
3. Планиране на разходите зa амортизация 31 стр.

III. Организация, методология и методика на счетоводно-информационното осигуряване на управлението на разходите за амортизация 33 стр.
1. Същност и елементи 33 стр.
2. Методология на счетоводното-информационно
осигуряване 41 стр.
3. Данъчно третиране на амортизационните разходи 47 стр.
4. Периодично отчитане на амортизацията на активите 54 стр.

ІV. Описание на организацията 57 стр.
1. Описание на фирмата 57 стр.
2. Информация за дейността на предприятието 58 стр.
3. Идентификация на обекта 59 стр.
4. Цели на фирмата 63 стр.
5. Организация и управление 64 стр.

V. Преглед на практиката наСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Амортизационна политика на предприятието на съвремения етап. mетодология на счетоводно - информационното осигуряване на управлението на разходите за амортизация 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.