Счетоводната политика на община Севлиево


Категория на документа: Счетоводство


на МФ.

В края на годината Община Севлиево и всички второстепенни разпоредители извършват анализ на неизползваните отпуски, включително и на припадащите се осигурителните вноски за сметка на работодателя: вземат се предвид обхвата на отпуските; размера на заплатите; длъжностите; броя на неизползваните дни в отпуск и други показатели.

При начисляване на разходите:
Д-т с/ка 6047 Разходи за провизии на персонал
К-т с/ка 4230 Провизии за бъдещи плащания към персонала
В началото на следващата година провизираната сума се сторнира изцяло и наведнъж: Д-т с/ка 4230 Провизии за бъдещи плащания към персонала К-т с/ка 6048 Сторнирани разходи за провизии на персонал

Сметки 6047 и 6048 се приключват по общия ред със сметките от подгрупа 120 "Прираст/Намаление на нетните активи за периода".

VII. ОТЧИТАНЕ НА РАЗЧЕТИТЕ С ДОСТАВЧИЦИ

Разчетните взаимоотношения с доставчиците възникват основно по повод снабдяването със стоково-материални ценности-материали, горива, медикаменти, хранителни продукти, ДМА, НДА и др. Като обект на счетоводно отчитане, разчетите с доставчици са задължения за бюджетното звено. Счетоводното им отчитане, съгласно СБП и индивидуалния сметкоплан се извършва чрез гр. 40 - счетоводни сметки 4010, 4020, 4030 и 4040. Сметките се кредитират при възникване задължение при доставка на стоки и услуги, а се дебитират при изплащане на задължението.
Д-т гр. 20,30 / К-т 4010,4030 - по фактура на доставчика;
Д-т гр. 4010 / К-т 5011,5013 - при изплащане.

При доставка на някои активи и при извършване на услуги, ако в договора е записано и се прави авансово плащане се използва сметка 4020 /ако доставчика е от страната/ и 4040 / ако доставчика е от чужбина/.
При предоставяне на аванса:

Д-т 4020,4040/К-т 5011,5013 При осъществяване на доставката:

Д-т гр. 20,30,60 / К-т 4020,4040 При връщане на неусвоен аванс:
Д-т 5011,5013/К-т 4020,4040

VIII. ОТЧИТАНЕ НА РАЗЧЕТИТЕ С ПОДОТЧЕТНИ ЛИЦА

Подотчетни лица са длъжностни лица от персонала, на които се предоставят авансово парични средства за финансиране на бъдещи парични разходи /командировки, закупуване на материални и нематериални активи и др./.

Определя се праг за еднократно получаване на аванс до 500,00 лв., със срок за отчитане до 15 дни от получаването му или до 3 дни след завръщане от командировката.

IX. ОТЧИТАНЕ НА ТАКСИТЕ

Начисляването и събирането на таксите в детските градини, детските ясли, общежития, домове за социални услуги и домашен социален патронаж се извършва съгласно ЗМДТ за тези, които постъпват в общински бюджет и други нормативни актове за дейностите държавна отговорност. Таксите се отчитат на начислена основа по сметка 4544 по отделни партиди. Начисляват се в края на всеки месец въз основа на водените регистри /книги за посещения/ в съответните заведения.

X. ОТЧИТАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ
1. Дялови участия, акции и съучастия

Дяловите участия, акции и съучастия на общината в търговските дружества и свързани лица се осчетоводяват по следните сметки:

5111 "Мажоритарни дялове и акции в предприятията в страната" - когато общината е едноличен собственик на капитала на търговското дружество;

5112 "Участия в смесени предприятия в страната" - когато общината притежава собственост върху повече от половината от правата на глас (51 %) в търговското дружество;

5113 "Дялове и акции в асоциирани предприятия в страната" - когато общината притежава 20 % или повече процента от гласовете в търговското дружество.;

5114 "Други дялове и акции в предприятията в страната" - когато общината притежава под 20 на сто от гласовете в търговското дружество, т.е. има миноритарно участие. При увеличаване на участието:
Д-т 5111,5112,5113,5114/К-т 7171,7173 ,7175
При намаление на участието:
Д-т 7172,7142,7173,7174,7175/К-т 5111,5112,5113,5114
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Счетоводната политика на община Севлиево 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.