Счетоводната политика на община Севлиево


Категория на документа: Счетоводство


б/ разходи за първоначална доставка и обработка;
в/ разходи за монтаж;

г/ разходи за хонорари на архитекти, инженери, икономисти и други, свързани с проекта, икономическата обосновка, изграждането, доставката монтажа, въвеждането в употреба
д/ изплатените обезщетения на собствениците за отчуждаване на техните активи.

В цената на придобиване не се включват финансовите разходи, глоби, санкции или неустойки за виновно причинени загуби или други вреди, разходи за обучение на персонала за работа със съответното ДМА.
2.2. Дълготрайни материални активи, получени безвъзмездно, се оценяват по справедлива стойност.
3. Последващи разходи

3.1. Последващи разходи (основен ремонт, реконструкция, модернизация и разширение), които
водят до подобряване на бъдеща икономическа изгода, с които се коригира балансовата стойност на
дълготрайните активи са:

а/ разходи, които водят до изменение в актива с цел удължаване на полезния срок на действие или увеличаване на производителността му;
б/ осъвременяване на отделни части за да се подобри качеството на продукцията и/или услугите;
в/ разширяване на възможностите за нови продукти и/или нови услуги;
г/ промяна във функционалното предназначение на актива.

3.2. Стойността на актива не се променя при текуща подмяна на неговите компоненти, които не са
отчетени като разграничим актив.
3.3. Всички останали разходи си признават за текущи разходи в периода, в който са направени.
4. Оценка след първоначално признаване

4.1. След първоначално признаване като актив всички ДМА следва да се отчитат по цена на придобиване, намалена с натрупаната загуба от обезценка.

4.2. Считано от 2005 г., бюджетните предприятия следва да извършват веднъж на две години обезценка на ДМА (доколкото Министерството на финансите не е определило по-кратък срок) при спазване на следните основни процедури:

а/ при прегледа на ДМА се съпоставя отчетната им стойност с текущата възстановима стойност т. е. справедливата им стойност, като за нейна индикация може да се ползва и текуща покупна цена на сходен актив със същия потенциал на икономическа изгода. За тези които нямат пазарен аналог може да се извърши експертна оценка на очаквания размер на разходи за придобиване, ако такъв актив би бил придобит към датата на преглед за обезценка;
б/ обезценка на ДМА се отчитат и когато е на лице траен спад на цените на съответните активи;

в/ при преглед за обезценка на сгради се взема предвид освен пазарната цена на жилищата в съответния район и текущата оценка на подобренията;

г/ доколкото практически е възможно, извършва се и обезценка на активите, отчитани по сметките от подгрупа 990 (с изключение на сметка 9909).

д/ не се извършва обезценка на активи, които са в процес на придобиване/строителство със срок под една година

Обезценката е винаги намаляваща и се отчита чрез използване на сметка 7802 "Отрицателна преоценка на активи".
Б. Нематериални дълготрайни активи
1. Признаване на НДА
1.1. Признаване на нематериални дълготрайни активи

Нематериални дълготрайни активи представляват установим нефинансов ресурс, придобит и контролиран от Община Севлиево, който:
а/ няма физическа субстанция;
б/ има съществено значение при употребата му;
в/ при придобиването му е могло да бъде оценяван надлежно;
г/ стойността му при придобиване е равна или по-голяма от 1 000,00 лв.
д/ само от използването на актива се очаква икономическа изгода;

1.2. Програмните продукти се признават балансово като НДА независимо от стойността от която са придобити.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Счетоводната политика на община Севлиево 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.