Счетоводната политика на община Севлиево


Категория на документа: Счетоводство


- За отписване на липсващия актив с неговата отчетна стойност:
Д-т от подгрупа 693 Липса на активи и установени неотчетени пасиви
К-т от група 20 Дълготрайни материални активи
К-т от група 21 Нематериални дълготрайни активи
К-т от раздел 3 Сметки за материални запаси и конфискувани активи,
К-т от раздел 5 Сметки за финансови активи
- За отчитане на вземането от материално-отговорното лице с размера на сумата по Акта за начет: Д-т 4213 Вземания от работници, служители и друг персонал - местни лица или
Д-т от подгр. 426 Подотчетни лица ан. с/ка - липсващия актив К-т 7198 Приходи от неустойки, начети и обезщетения 2.8.Инвентаризация на разчетите

От съществено значение за правилното изготвяне на годишния счетоводен отчет е инвентаризацията на вземанията и задълженията. Това се постига чрез изпращането на потвърдителни писма до всички контрагенти, от отговора на които зависи фактическото установянане на разчета.
- При неотчетено вземане:
Д-т, отразяваща съответното вземане ан. с/ка - името на контрагента К-т 7990 Прираст в нетните активи от други събития или К-т за съответния приход
- При отчетени повече вземания:
Д-т от подгр. 691 Отписани вземания или
Д-т 6990 Намаление в нетните активи от други събития ан. с/ка - името на контрагента К-т, отразяваща съответното вземане ан. с/ка - името на контрагента
- При неотчетен пасив се съставя счетоводната статия:
Д-т 6939 Установени неотчетени пасиви
К-т, отразяваща съответното задължение ан. с/ка - името на контрагента
- При отчетени повече пасиви:
Д-т отразяваща съответното задължение ан. с/ка - името на контрагента К-т 7939 Установени отчетени в повече пасиви

2.9. Промени в счетоводната политика не се прилагат с обратна сила за минали години. При наличие на промени в счетоводната политика, които оказват съществен ефект върху данните от предходни години на ниво консолидирана отчетност и е на лице практически този ефект да бъде измерен с разумна точност, в приложението на годишния финансов отчет се оповестява неговото естество и размер

V. ОЦЕНКА НА АКТИВИТЕ
А. Дълготрайни материални активи
1 .Признаване на дълготрайни материални активи

1.1. Дълготрайни материални активи са установими нефинансови ресурси, придобити и
притежавани от Община Севлиево, за които са изпълнени следните условия:
а/ да имат натурално-веществена форма;
б/ да се използват за продажба, замяна, отдаване под наем, за административни и други цели; в/ да се използват повече от един отчетен период.
1.2. Определяне прага на същественост на ДМА:

- дълготрайните материални активи, които са със стойност до 1 000,00/Хиляда/ лева, задължително се третират като материални запаси;

- дълготрайните материални активи, които са със стойност над 1 000,00/Хиляда / лева, задължително се третират като дълготраен материален актив.

1.3. По отношение на компютърната конфигурация и други подобни взаимосвързани активи, когато стойността на пялата конфигурация надвишава минималния праг на същественост от 1 000,00лв., съществените елементи /компютър и монитор/ се завеждат като ДМА, независимо, че тяхната индивидуална стойност може да е под минималния праг. / т. 16.15.6 от ДДС 20/2004 /

1.4. Стойността на сградите не се увеличава със стойността на монтираните в тях ДМА - различни инсталации, допълнителни врати, защитни устройства и други, когато те са разграничими и не нарушават конструкцията на сградата / т.16.15.5от ДДС 20/2004 /
1.5. Следните ДМА се осчетоводяват в момента на тяхното придобиване и се завеждат задбалансово:

- земи, гори и трайни насаждения;
- книги в библиотеката.

За горните ДМА се води аналитична отчетност, аналогично на балансово признатите ДМА. Тези активи също се инвентаризират и при липси по вина на материално отговорното лице се прилагат изискванията на нормативната уредба за пълна имуществена отговорност за некомпенсируемите липси.
2. Метод на оценка на дълготрайни материални активи

2.1. Дълготрайни материални активи се оценяват по цена на придобиване, която включва покупната
цена (включително мита и не възстановими данъци) и всички преки разходи, както следва:
а/ разходи за подготовка на обекта (терена);Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Счетоводната политика на община Севлиево 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.