Счетоводната политика на община Севлиево


Категория на документа: Счетоводство


при изпълнението им.

За осигуряване на законосъобразно, навременно, точно, пълно и с достоверни данни съставяне на годишния финансов отчет се разработват указания и писма, където се посочват и сроковете за представянето му.
2.6. Етапи на счетоводно приключване:

а/ преглеждане на първичните счетоводните документи и привеждането им във вид, съобразен с изискванията на Закона за счетоводството;
б/ счетоводно отразяване на цялата документация, съставена на основата на извършената работа;

в/ инвентаризация на активите и пасивите и отразяване в счетоводните регистри на констатираните и утвърдени разлики - липси и излишъци, протоколи за брак;

г/ преглед на ДМА за обезценка съгласно т. 36 от ДДС №20/14.12.2004 г. на Министерството на финансите се извършва най-малко веднъж на две години
д/ преглед на отчетените целеви финансирания;

е/ уточняване на вътрешни разчети с второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към Община Севлиево;
ж/ проверка на правилното счетоводно записване при отразяване на приходите от цялата дейност; з/ приключвателни счетоводни процедури вт.ч.:
- съставяне на предварителна оборотна ведомост;
- изготвяне на необходимите справки;
- съставяне на счетоводния отчет;
- изготвяне на обяснителни записки към отчета;
- изготвяне на окончателна оборотна ведомост; 2.7.Инвентаризация активи и пасиви

Изискванията за извършването на инвентаризация са посочени в глава IV "Инвентаризация" чл.22 от Закона за счетоводството и т.37 от ДДС 14 от 2007 г. Инвентаризация на активите и пасивите се извършва през всеки отчетен период с цел достоверното им представяне в годишния финансов отчет. Инвентаризацията се извършва по със заповед на кмета на община Севлиево. В нея се определят: обектът, подлежащ на инвентаризиране, датата на започване и завършване на проверката, инвентаризационната комисия, срокът за определяне и отчитане на резултатите.

Инвентаризациите на активите, които имат веществена форма се извършват задължително в присъствието на материалноотговорното лице или на негов представител.

Инвентаризацията е основна процедура преди годишното счетоводно приключване и съставянето на финансовия отчет. На инвентаризация подлежат всички активи и пасиви на община Севлиево.Липсите и излишъците, като резултати от проведена инвентаризация, се отчитат като приходи и разходи от необичайни събития (извънредни приходи и разходи), а стойността на съставените актове за начет на материално-отго-ворните лица - като приходи от начети, глоби и неустойки. Счетоводните статии, които се съставят за резултатите от проведена инвентаризация, са:

а) При съответствие между фактическа наличност на активите и пасивите и наличността им по сче-
товодни документи не се съставя счетоводна статия

б) При регистрирана по-голяма фактическа наличност на активи от наличността им по счетоводни
документи е налице регистриран излишък. За него се създава счетоводна информация чрез счетоводна смет-
ка от подгрупа 793 Излишъци на активи. Съставя се:
Д-т от група 20 Дълготрайни материални активи,
Д-т от група 21 Нематериални дълготрайни активи,
Д-т от раздел 3 Сметки за материални запаси и конфискувани активи,
Д-т от раздел 5 Сметки за финансови активи
К-т от подгрупа 793 Излишъци на активи

в) Когато фактическата наличност на съответни активи е по-малка от наличността по счетоводни до-
кументи, е налице липса. Липсата може да бъде по вина на МОЛ, както и без негова вина.

в.1) Когато материално-отговорното лице няма вина за регистрираната липса на активи, тя се отчита като намаление на нетните активи от други събития по счетоводна с/ка от подгрупа 693 Липса на активи и установени неотчетени пасиви. Съставя се следната счетоводна статия:
Д-т от подгрупа 693 Липса на активи и установени неотчетени пасиви
К-т от група 20 Дълготрайни материални активи,
К-т от група 21 Нематериални дълготрайни активи,
К-т от раздел 3 Сметки за материални запаси и конфискувани активи,
К-т от раздел 5 Сметки за финансови активи,
К-т за неотчетен пасив

в.2) Когато за регистрираната липса на съответен актив е доказана вина на материално-отговорното лице, се съставя Акт за начет. Стойностният размер на Акта за начет е по по-високата стойност между отчетната и пазарната цена за липсващия актив. Счетоводните статии, които се съставят, са следните:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Счетоводната политика на община Севлиево 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.