Счетоводната политика на община Севлиево


Категория на документа: СчетоводствоЗа нуждите на консолидиране, оборотните ведомости се представят с четири знака. Според спецификата на дейността на бюджетните звена може да се ползват аналитични сметки с 5-ти и 6-ти знак, което задължително се оповестява в счетоводната политика на съответното бюджетно звено. При възникване на необходимост от създаване на нови счетоводни сметки се използват синтетичните сметки от Сметкоплана на бюджетните предприятия, съблюдавайки принципите за аналитичност в индивидуалния сметкоплан.

Счетоводната информация се обработва автоматизирано с програмен продукт "WorkFlow" и други програмни продукти, ползвани от второстепенните разпоредители.

Счетоводните регистри за аналитично и синтетично отчитане се съставят под формата на постоянни информационни масиви. Регистрите се приключват в края на всеки месец и задължително към 31-ви декември на отчетния период. Счетоводното записване е двустранно.
3. Счетоводни документи и документиране на стопанските операции

При обработване на счетоводните документи и съставяне на счетоводните отчети се спазват правилата, определени в глава втора "Счетоводни документи и форма на счетоводство" от Закона за счетоводството и изискванията на СС 1, който е в съответствие с изискванията на Европейския съюз за отчетността в бюджетните предприятия, така също и ДДС №20 от 14.12.2004 г. на Министерство на финансите.

а/ счетоводните документи в Община Севлиево се дешифрират като хартиени и магнитни носители на счетоводна информация за регистриране на стопанските операции. Счетоводни документи, съобразно съдържащата се в тях информация, се класифицират като първични, вторични и регистри.

б/ формата /образеца/ на счетоводните документи и съхранението на счетоводните документи са в съответствие със Закона за счетоводството и други действащи нормативни актове.

IV. ПЕРИОДИЧНИ И ГОДИШНИ ОТЧЕТИ
1. Междинно счетоводно отчитане

Редът, начините и сроковете за изготвянето на периодичните финансови и касови отчети, както и оборотни ведомости и друга отчетна информация се определят от Министерството на финансите.
2. Годишен финансов отчет

2.1. Изготвянето на годишния финансов отчет се извършва при спазване указанията на Министерството на финансите за годишно приключване на бюджетните предприятия, на база на сметкоплана, счетоводните стандарти и методическите указания по чл. 5а от ЗСч.

2.2 Министърът на финансите утвърждава счетоводни стандарти и сметкоплан, които съгласно чл.23, ал 1 от ЗСч са в съответствие със:
а/ изискванията на Европейския съюз за отчетността, статистиката и бюджетирането на публичния
сектор;

б/ счетоводната рамка, принципите и концепциите на Методическото ръководство за държавната финансова статистика, издадено от Международния валутен фонд;

в/ международните счетоводни стандарти за публичния сектор на Международната федерация на счетоводителите;

г/ изискванията на българското законодателство по отношение на бюджетирането, отчитането на изпълнението на консолидираната фискална програма и управлението и контрола на средствата и разходите на бюджетните предприятия;

д/ Стандартите и сметкопланът, както и методическите указания по прилагането им, се разработват и актуализират от Министерството на финансите. При извършване на актуализация бюджетните предприятия се уведомяват своевременно;

е/ по въпроси, неуредени в стандартите и сметкоплана на бюджетните предприятия, могат да се прилагат и разпоредбите на стандартите, приложими за другите предприятия, по ред , определен от министъра на финансите;

2.3.Формата, структурата и съдържанието на съставните части на годишния финансов отчет се определят от министъра на финансите.

2.4. Годишният финансов отчет отразява всички факти, явления и процеси, настъпили и протекли в
бюджетната организация през отчетния период. Същият представя точно и вярно имущественото и
финансово състояние на Община Севлиево, промените в паричните потоци и собствен капитал.

"Принципът на текущо начисляване" се прилага за установяване как и в кой период са отчетени резултатите от сделките и събитията - в период на възникване или когато е осъществен последващ трансфер на парични средства (или осигуряване на допълнителен лимит за разходи) и отразяване на корекции, ако е необходимо.

"Принципът за съпоставимост между приходите и разходите" се прилага за установяване на правилното отразяване по счетоводните сметки на извършените разходи за периода, през който министерството черпи изгода от тях, а приходите да са отразени за периода, през който са отразени разходите за тяхното получаване.

Проверка в края на годината се извършва и на "документалната обоснованост" на счетоводните записвания".

2.5. Годишното счетоводно приключване е сравнително продължителен процес и преминава през
отделни, свързани по между си и взаимнообуславящи се фази и процедури. За тази цел се уточняват
отделните етапи по приключването, сроковете за тяхното извършване и длъжностните лица, ангажираниСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Счетоводната политика на община Севлиево 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.