Счетоводната политика на община Севлиево


Категория на документа: Счетоводство


Този данък се третира като намаление на приход, а не като разход, като за целта се използва с/ка 7190 "Отчисления за данък върху приходите от стопанската дейност на бюджетните предприятия по ЗКПО".

Приходите и разходите се начисляват към момента на тяхното възникване (чл. 4, ал. 1 от ЗСч) и се включват във финансовите отчети за периода, за който се отнасят. В счетоводството на общината се организира аналитична отчетност на начислена основа, чрез която се определя данъчната основа при облагането с данък върху приходите.
Ежемесечно начисляване на данъка върху приходите на база счетоводна справка:
Д-т с/ка 7190 Отчисления за данък върху приходите от стопанската дейност на

бюджетните предприятия по ЗКПО К-т с/ка 4512 Разчети за данък върху приходите от стопанска дейност

С превеждането на данъка в данъчното подразделение:
Д-т с/ка 4512 Разчети за данък върху приходите от стопанска дейност К-т с/ки от група 50 Парични средства

В края на годината сметка 7190 се приключва със съответните сметки от подгрупа 120 в стопанската група,
в която се осчетоводява стопанската дейност ("Бюджети" или "Извънбюджетни сметки и фондове"): Д-т с/ки от подгрупа 120 Прираст/Намаление на нетните активи за периода К-т с/ка 7190 Отчисления за данък върху приходите от стопанската дейност на бюджетните предприятия по ЗКПО
При възстановяване на надвнесен данък върху приходите от стопанска дейност от минали години: Д-т с/ка 4512 Разчети за данък върху приходите от стопанска дейност К-т с/ка 7190 Отчисления за данък върху приходите от стопанската дейност на
бюджетните предприятия по ЗКПО

XIV. ЗАКЛЮЧИНЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Настоящата счетоводна политика е разработена на основание СС1 "Представяне на финансови отчети", сметкоплана на бюджетните предприятия, ДДС №20 от 14.12.2004 г. на Министерството на финансите за прилагане на Национални счетоводни стандарти за бюджетните предприятия и в съответствие с принципите и изискванията, определени в Закона за счетоводството, и влиза в сила от 02.01.2013 г.

2. Контрола за прилагане на счетоводната политика се възлага на съставителя на годишния финансов отчет.

3. Приложеният индивидуален сметкоплан за 2013 г. е неразделна част от настоящата счетоводна политика, които са задължителни за всички второстепенни разпоредители на Община Севлиево.

4. Изменения и допълнения в резултат на промяна в нормативната база се извършва по реда на приемане на Счетоводната политика.
Използвана литература

* Община Севлиево- Sevlievo.bg

* Одитен доклад- община Севлиево
??

??

??

??

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Счетоводната политика на община Севлиево 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.