Счетоводната политика на община Севлиево


Категория на документа: Счетоводство


13. Правилно отчитане на установените при инвентаризация касови липси: по § 10-98 "Други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи" и отразяването им по дебита на сметка 6935 "Липси на парични средства". Между сметката и параграфа е налице равенство.

14. Спазване на принципното изискване за отчитане по § 10-98 "Други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи" всички разходи, за които няма конкретни разходни параграфи и съответно осчетоводяване на същите по сметки 6098 "Другиразходи в страната" и 6099 "Другиразходи в чужбина ".

15. Анализ на отчетените капиталови разходи по § 51-00 "Основен ремонт на дълготрайни материални активи", и взаимовръзка на отчетените суми по параграфа с отразените суми по сметките от подгрупа 207 "Дълготрайни материални активи в процес на придобиване ", ако ремонтът е извършен чрез възлагане; сметка 6076 "Основен ремонт на инфраструктурни обекти чрез външни доставки", ако ремонтът е извършен на инфраструктурни обекти чрез външни доставки; сметка 6507 "Основен ремонт на дълготрайни материални активи по стопански начин", ако основния ремонт на ДМА е извършен по стопански начин; сметка 6508 " Основен ремонт на инфраструктурни обекти по стопански начин", ако основния ремонт е извършен на инфраструктурни обекти по стопански начин.

16.Анализ на отчетените капиталови разходи по § 52-00 "Придобиване на дълготрайни материални активи" и взаимовръзка на отчетените суми по параграфа с отразените суми по сметките от група 20 "Дълготрайни материални активи" за балансово признатите активи и сметките от подгрупа 990 "Земи, жфраструктурни обекти и други активи в употреба, изписани като разход " за задбалансово отчетените активи.

17.Анализ на отчетените капиталови разходи по § 53-00 "Придобиване на нематериални дълготрайни активи " и взаимовръзка на отчетените суми по параграфа с отразените суми по сметките от група 21 " Нематериални дълготрайни активи ".

18.Анализ на отчетените капиталови разходи по§ 54-00 "Придобиване на земя" и взаимовръзка на отчетените суми по параграфа със сумите, отразени по задбалансова сметка 9901 "Земи, гори и трайни насаждения" или по сметки 6077 "Разходи за придобиване на земя в страната" и 6078 "Разходи за придобиване на земя в чужбина ".

19.Правилно отчитане на операциите по финансов лизинг в отчета по разходни и финансиращи параграфи, при които бюджетното предприятие е лизингополучател на ДМА със стойност над 10 000 лв. и срок на лизинга над една година. Придобитите активи от предприятието се отразяват в отчета като капиталов разход в годината на придобиване с цялата стойност, намалена с припадащите се разходи за лихви и в увеличение на друго финансиране.
Например:

- с придобиване на дълготрайните материални активи в условията на финансов лизинг (транспортни средства) - цялата справедлива стойност на актива се отразява в разходната част на отчета по разходен § 52-04 "Придобиване на транспортни средства" със знак (+) и по финансиращия § 93-17 "Задължения по финансов лизинг и търговски кредит към местни лица" със знак (+) (или съответно § 93-18 "Задължения по финансов лизинг и търговски кредит към чуждестранни лица ").

- през първата година и всяка следваща за лизинговия период година, платените разходи за лихви се отразяват по разходен § 29-91 "Другиразходи за лихви към местни лица" със знак (+); платената главница (без лихвата) се отчита по финансиращ § 93-17 със знак (-) и сбора от двете суми се отчитат в намаление по § 95-07 "Наличност в левове по сметки в края на периода" със знак (+).
- същият ред се прилага и при търговските кредити.

ХШ.ОТЧИТАНЕ НА СРЕДСТВАТА УСВОЯВАНИ ОТ ЕВРОФОНДОВЕ

Редът и начинът за получаване, разходване и отчитане на такива средства от бенефициенти други бюджетни предприятия са регламентирани в ДДС № 07/2008 г.

Общинското съфинансиране и авансово финансиране (ако е предвидено такова) по проекти не се разходва чрез бюджета на общината, а се превежда от общината като трансфери между бюджетни и извънбюджетни сметки по тази банкова извънбюджетна сметка 7443. По този начин чрез тази банкова сметка следва да се извършва пълният размер на разходите по проекта

В отчетността за извънбюджетната сметка на общината се включват операциите по получаването на тези средствата (отчитат се като получен трансфер от извънбюджетна сметка на министерства и ведомства), извършването на плащанията и всички свързани с тях приходи, разходи и операции с активи и пасиви.

Авансово съфинансиране, когато е заемообразно, също се превежда по извънбюджетната сметка от бюджета на общината и се отчита като временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки - прилагат се § 76-00 от ЕБК, респективно сметки 4614 (в отчетността за извънбюджетните средства) и 4624 (в отчетността по бюджета на общината). В случай, че то не може да бъде възстановено от последващи трансфери от НФ (например поради непризнаване на някои разходи трансферът е в по-малък размер) заемът се трансформира в трансфер между бюджетни и извънбюджетни сметки и се взимат съответните записвания на касова и начислена основа.

Когато общината ще извършва предварително плащания от бюджета за разходи или аванси към доставчици преди да бъде одобрен проекта, сумите се отчитат като касов разход по бюджета на общината. В случай, че в последствие тези плащания бъдат признати за допустими и се включат в обхвата на финансиране от съответната ОП, разходът/авансът се сторнира от бюджета (включително ако се касае за плащания от минали години) и се прекласифицира като безлихвен заем между бюджетни и извънбюджетни сметки, както следва:
а) отчитане на касова основа:
БЮДЖЕТ на общината И Б С Ф на общината
Разходни §§(-)/§ 76-00 (-) Разходни §§(+)/§ 76-00 (+)

б) отчитане на начислена основа: Отчетна група "БЮДЖЕТИ" Д-т 4624 / К-т 4020, 4040, р-л 6

Отчетна група И Б С Ф
Д-т 4020, 4040, р-л 6 / К-т 4614

Когато общината участва със собствено финансиране, сумата се превежда от бюджета на общината по извънбюджетната сметка 7443 и се отчита по § 62-00 от ЕБК, респективно по сметки 7544 - в отчетността на извънбюджетните средства и 7549 - в отчетността на бюджета на общината

XIV. ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ ПО ЗКПО
Облагане с данък върху приходите от стопанската дейност по ЗКПО

С чл. 5, ал. 4, т. 2 от ЗКПО е регламентирано бюджетните предприятия да се облагат с алтернативен на корпоративния данък за приходите от сделки по чл. 1 от Търговския закон, както и от отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество на бюджетните предприятия.

В глава 33, чл. 249 от ЗКПО са регламентирани разпоредбите на закона за определяне на данъчната основа - годишна. Годишната данъчна основа са приходите на общината от сделки по чл. 1 от Търговския закон, както и от отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество, начислени през съответната година.

Съгласно чл. 250, ал. 2 данъчната ставка на данъка върху приходите за общините е 2 на сто. Когато подлежи на облагане с данък върху приходите за съответната година, общината следва да подаде годишна данъчна декларация по образец до 31 март на следващата година (чл. 252).
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Счетоводната политика на община Севлиево 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.