Активи и пасиви на предприятието


Категория на документа: Счетоводство


* Протокол за инвентаризация на разчетите (форма 5-15).
В зависимост от причините за липсите, установени при инвентаризацията, и при наличието на необходимите условия ** може да се съставят още и:
* протокол за одобряване на естествени загуби (фири) и на липси за сметка на предприятието;
* протокол за компенсиране на липси с излишъци / форма 3-16/;
* протокол за установени липси за сметка на виновно лице /форма 3-17/ и решение на ръководителя на предприятието за възстановяване на липси от виновно лице;
* протокол за установени липси за сметка на вземания от неизвестни лица (форма 3-18).
При необходимост се съставят и протокол:
* за бракуване на материални запаси /форма 3-15/ ;
* за залежали материални запаси;
* за изписване на вземания и задължения с изтекъл давностен срок.
Годишната инвентаризация на материалните запаси има и друго предназначение - да обоснове оценките им към датата на финансовия отчет. В баланса стоково-материалните запаси трябва да се представят по по-ниската от доставната и нетната им реализуема стойност, за да се изрази вярно съдържащата се в тях икономическа изгода (НСС 2 Стоково-материални запаси, т. 3 и аналогичния му МСС, т. 6). Когато обезценката на конкретни видове материали,продукция,стоки е факт, за уснановените в наличност количества от тях се съставя протокол за оценка на материални запаси (форма 3-21). Същият документ се съставя, и когато в последващ период се възстановява загубата от обезценката.
Документираните и анализирани резултати от инвентаризацията (липси и/или излишъци от активи, обезценяване на отделни видове от материалните запаси), бракуването на активи, установената несъбираемост/неизискуемост на вземанията/задълженията трябва своевременно да се отчетат счетоводно в съответствие с тяхното съдържание и приетата методика. С това се реализира целта на инвентаризацията - да се приведе количеството и стойността на активите и пасивите в съответствие с фактическото им състояние и да се формира действителен финансов резултат.
Отчитане на резултатите от инвентаризацията

Резултатите от инвентаризацията се отчитат съобразно с причината,която ги е предизвикала.

Установените излишъци от материални активи се заприходяват по съответната им имуществена сметка по справедливата им стойност, в съответствие с характера им на безвъзмездно придобити активи, и се приемат като приходи от дейността, за което се кредитира с-ка Други приходи от дейността. По същия начин се отчитат и намерените в касата пари и други платежни средства без документи, т.е. заприходяват се по с-ка Каса в левове или с-ка Каса във валута срещу кредитиране на с-ка Други приходи от дейността до доказване на произхода им.
Установените липси от материални запаси се отчитат по следните правила:
* Липсите за сметка на предприятието (от рода на фири и други по причина на предприятието) се отчитат като текущи разходи за дейността, т. е. по икономически елемент и по предназначение, по цена на придобиване. Фири се признават при фактически липси до размера на приетия от предприятието норматив за естествени загуби, но не повече от фактическата липса. Ако липсата е по непреодолими причини (стихийни бедствия), загубата се отчита като извънреден разход.
* Липсите за сметка на материалноотговорно лице се отчитат като вземане от виновното длъжностно лице. Дебитира се с-ка Вземания по липси и начети с аналитична поименна сметка на лицето. За липсите по тяхна вина лицата носят пълна имуществена отговорност. В съответствие с това вземането се определя за цялото липсващо количество по тяхна вина и при това по по-високата цена за актива - цената на придобиването или пазарната му цена в момента. Когато предприятието е регистрирано по ЗДДС, във вземането се начислява и ДДС за продажбите върху пазарната (продажната) цена на актива.

Ако сумата на вземането за липсващия актив се определя по
пазарната му цена, с възникналата разлика между нея и цената на придобиване на актива се кредитира с-ка Ценови разлики по липси и начети. Сметката е корективна по отношение на с-ка Вземания по липси и начети. Възникналата ценова разлика в такива случаи е евентуалният доход, който предприятието ще реализира за компенсиране на нарасналата пазарна цена на актива, ако виновното за липсата му лице внесе цялата дължима сума. Ако до края на периода тя не е внесена, ценовата разлика, включена в нея, се представя в баланса в състава на краткосрочните приходи за бъдещи периоди. Когато виновното лице внесе изцяло или частично дължимата сума, цялата ценова разлика или съответна част от нея се трансформира в приход от дейността.
Пример.
Установена е липса от 7 кг от материал "А" в склад 1. Приетият норматив за естествени загуби (фири) е 0,03% от разхода на материала за периода на проверката (времето от последната до настоящата инвентаризация) - 10 000 кг. Други 2 кг от липсата се дължат на неизвършена навреме дератизация на складовите помещения. Останалите 2 кг са за сметка на материалноотговорното лице. Цената на придобиване на материала е 10 лв./кг, а пазарната му цена в момента е 12 лв./кг. Въз основа на съставените документи за липсата счетоводните записвания са:
За отчитане на липсата поради естествени причини:

* количество на признатата загуба (фира) = 10000 х 0,03 = 3 кг
100
* стойност на липсата поради фира : 3 кг х 10 лв. = 30 лв.
* счетоводни статии:

- За отчитане на липсата по икономически елемент:
Д-т с-ка Други разходи 30
К-т с-ка Материали 30

- За отчитане на липсата по предназначение:

Д-т с-ка Административни разходи 30

К-т с-ка Други разходи 30

* отчитане на липсата поради несвоевременна дератизацияна склада:
- със същите по кореспонденция статии, на сума 20 лв.
* отчитане на липсата по вина на материалноотговорното лице:
- сума на вземането: 2 кг х 12 лв. = 24,00 лв.
(отчетна стойност : 2 кг х 10 лв.= 20,00 лв.)
- ДДС 20 % 4,80 лв.
- Всичко: 28,80 лв
- счетоводна статия:
Д-т с-ка Вземания по липси и начети 28,80Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Активи и пасиви на предприятието 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.